Intrastat sistēma
Vispārīgais administratīvais akts 2018Vispārīgais administratīvais akts 2017Norādījumi Intrastat veidlapu aizpildīšanaiPreces, kuras neiekļauj ārējās tirdzniecības statistikas datosVeidlapu aizpildīšanaIntrastat veidlapas un to aizpildīšanas paraugi
Intrastat klasifikatori
KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2018Kodu atbilstības tabula 2017-2018KN preču kodu MEKLĒTĀJS 2018KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2017KN 2018 (XLSX datne)PapildmērvienībasES valstu kodiValstu nomenklatūraDarījumu veidu kodiTransporta veidu kodiPiegādes nosacījumu kodi
Elektroniskā datu vākšanas sistēma
Saite uz Elektronisko datu vākšanas (EDV) sistēmuFailu struktūra augšupielādei EDV sistēmā 2018
Jautājumi
Biežāk uzdotie jautājumi
Papildu informācija
KN 2017 (XLS datne)Kodu atbilstības tabula 2016-2017Methodological guidelines for filling in INTRASTAT formsМетодологические пояснения по заполнению INTRASTAT отчетов
Autentifikācija
Lietotājs:
Parole:
Interfeisa valoda


Aptauja
Nav pieejama neviena aptauja!

Helpdesk

1.  Kāpēc es esmu Intrastat respondents?                                             

 

CSP katru gadu nosaka respondentu loku, kuriem jāaizpilda Intrastat veidlapas:

1) uzņēmums tiek iekļauts pārskata gada (2018. gada) Intrastat respondentu sarakstā, ja tā ievesto un/vai izvesto preču tirdzniecības vērtība no/uz ES dalībvalstīm iepriekšējā pārskata gadā (2017. gadā) ir pārsniegusi CSP pārskata gadam noteiktās robežvērtības;

2) uzņēmums respondentu sarakstā tiek iekļauts arī tad, ja uzņēmums robežvērtību pārsniedz pārskata gada laikā, tad tam CSP ir jānosūta aizpildītas Intrastat veidlapas, sākot ar datiem par mēnesi, kad robežvērtība tika pārsniegta.

 

CSP noteiktās robežvērtības 2018. gadam:

 

 

Izvedums

Ievedums

 Robežvērtība

 

                  100 000 EUR 

(aizpilda veidlapu

Izvedums-Intrastat-2A”)

                  200 000 EUR

(aizpilda veidlapu

Ievedums-Intrastat-1A”)

Īpašā robežvērtība

 

4 500 000 EUR

(aizpilda veidlapu

Izvedums-Intrastat-2B”)

3 000 000 EUR

(aizpilda veidlapu

Ievedums-Intrastat-1B”)

 

CSP papildus informē uzņēmumus par pienākumu iesniegt Intrastat veidlapas, norādot pārskata iesniegšanas sākuma periodu un tā veidu.

 

2. Par kādu laika periodu ir jāiesniedz aizpildītas veidlapas?

 

Veidlapas pārskata periods ir preču nosūtīšanas vai saņemšanas kalendāra mēnesis. Pārskata periods var būt arī periods, par kuru iesniedzama PVN deklarācija, ja tās iesniegšanas taksācijas periods ir viens kalendāra mēnesis. Savukārt tie nodokļu maksātāji, kuriem PVN deklarāciju iesniegšanas taksācijas periods ir viens ceturksnis, neatkarīgi no tā iesniedz veidlapu par pārskata periodu - viens mēnesis.

Aizpildītu veidlapu iesniegšanas termiņš ir katra mēneša 10. datums pēc pārskata mēneša beigām.

 

3. Vai man ir jāiesniedz aizpildītas Intrastat veidlapas, ja tirdzniecība ar ES  dalībvalstīm pārskata mēnesī netika veikta?

 

Aizpildītas Intrastat veidlapas jāiesniedz katru mēnesi, arī par pārskata mēnesi, kurā tirdzniecības darījumi ES tirgū netika veikti. Šādā gadījumā respondents iesniedz CSP t.s. „nulles” pārskatu, kur visās veidlapas pirmās rindas ailēs ir jāuzrāda nulle. Pildot „nulles” pārskatu elektroniskajā datu vākšanas sistēmā, aizpilda tikai titullapu.

  

4. Kādi ir veidlapu aizpildīšanas veidi?

 

1)      Elektroniskajā datu vākšanas (EDV) sistēmā (https://e.csb.gov.lv);

2)      papīra formā, ja datu ierakstu skaits veidlapās nepārsniedz 15 rindas, nosūtot pa pastu uz adresi:

 

Statistikas datu apstrādes departamenta

Ārējās tirdzniecības statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa

Centrālā statistikas pārvalde

Lāčplēša ielā 1, Rīgā, LV-1301.

  

5. Kā man ir jārīkojas, ja iesniegtajā Intrastat veidlapā konstatēju kļūdu vai ir nepieciešami papildinājumi? 

 

1.      Ja uzņēmums atklāj kļūdas elektroniski aizpildītajā veidlapā, tad labojumi jāveic tajā pašā veidlapā, un visa aizpildītā veidlapa ar veiktajiem labojumiem atkārtoti jānosūta CSP.

2.      Ja uzņēmums atklāj kļūdas papīra formā aizpildītajā Intrastat veidlapā, tad tas pa pastu informē CSP par veiktajiem labojumiem, norādot uzņēmuma rekvizītus, pārskata gadu, pārskata mēnesi, veidlapas formu (1A, 1B, 2A, 2B), labojuma rindas kārtas numuru un ailes nosaukumu, kurā bija uzrādīti neprecīzie dati, vai iesniedz labotu veidlapu, atzīmējot labojuma vietas.

3.      Ja uzņēmums papīra formā jau iesniegto Intrastat veidlapu papildina vēl ar kādu jaunu rindu, tad uzņēmums CSP sūta veidlapu, uz kuras lieliem burtiem norāda PAPILDINĀJUMI. Šajā veidlapā uzrāda tikai to papildu rindu, kuras trūkst jau iesniegtajā veidlapā.

 

 

6.Vai Intrastat veidlapā var apvienot preces (rakstīt vienā rindā) ar identisku KN preču kodu?

Ja viena pārskata perioda ietvaros vairākas reizes tiek ievesta vai izvesta viena un tā pati prece ar identisku 8 zīmju Eiropas Savienības izveidotās Kombinētās nomenklatūras (KN) preču kodu, tad informācija par šo KN kodu ir jāapvieno vienā rindā, saskaitot šādas pārskata ailes:

·       faktūrrēķinā norādītā summa,

·       neto masa,

·       daudzums papildmērvienībā,

·       statistiskā vērtība

ar noteikumu, ka preču kodam sakrīt:

·       saņēmēja/nosūtītāja valsts,

·       izcelsmes valsts,

·       darījuma veida kods,

·       transporta veida kods,

·       piegādes nosacījumu kods.