Intrastat sistēma
Vispārīgais administratīvais akts 2018Vispārīgais administratīvais akts 2017Norādījumi Intrastat veidlapu aizpildīšanaiPreces, kuras neiekļauj ārējās tirdzniecības statistikas datosVeidlapu aizpildīšanaIntrastat veidlapas un to aizpildīšanas paraugi
Intrastat klasifikatori
KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2018Kodu atbilstības tabula 2017-2018KN preču kodu MEKLĒTĀJS 2018KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2017KN 2018 (XLSX datne)PapildmērvienībasES valstu kodiValstu nomenklatūraDarījumu veidu kodiTransporta veidu kodiPiegādes nosacījumu kodi
Elektroniskā datu vākšanas sistēma
Saite uz Elektronisko datu vākšanas (EDV) sistēmuFailu struktūra augšupielādei EDV sistēmā 2018
Jautājumi
Biežāk uzdotie jautājumi
Papildu informācija
KN 2017 (XLS datne)Kodu atbilstības tabula 2016-2017Methodological guidelines for filling in INTRASTAT formsМетодологические пояснения по заполнению INTRASTAT отчетов
Autentifikācija
Lietotājs:
Parole:
Interfeisa valoda


Aptauja
Nav pieejama neviena aptauja!

Helpdesk

Valsts ieņēmumu dienests (VID) nodrošina CSP ar PVN deklarāciju informāciju, kas ļauj identificēt ES tirgū darbojošos uzņēmumus un aptuveni pārbaudīt apkopotos datus.

 

CSP katru gadu nosaka respondentu loku, kuriem jāaizpilda Intrastat veidlapas:

1) uzņēmums tiek iekļauts pārskata gada (2018. gada) Intrastat respondentu sarakstā, ja tā ievesto un/vai izvesto preču tirdzniecības vērtība no/uz ES dalībvalstīm iepriekšējā pārskata gadā (2017. gadā) ir pārsniegusi CSP pārskata gadam noteiktās robežvērtības;

2) uzņēmums respondentu sarakstā tiek iekļauts arī tad, ja uzņēmums robežvērtību pārsniedz pārskata gada laikā, tad tam CSP ir jānosūta aizpildītas Intrastat veidlapas, sākot ar datiem par mēnesi, kad robežvērtība tika pārsniegta.

 

Piemēram, ja uzņēmums netika iekļauts 2018. gada Intrastat respondentu sarakstā, bet 2018. gada augustā tas pārsniedz CSP noteikto robežvērtību izvedumam (kopējā preču izveduma vērtība no gada sākuma līdz augustam pārsniedza 100 000 EUR), tad uzņēmumam ir jāiesniedz aizpildītas Intrastat veidlapas par izvedumu, sākot ar datiem par augustu un arī par nākamajiem 2018. gada mēnešiem. Šādos gadījumos CSP papildus informē uzņēmumus par pienākumu iesniegt minētās Intrastat veidlapas, norādot pārskata iesniegšanas sākuma periodu un tā veidu.

Ja uzņēmums VID iesniedz ceturkšņa PVN deklarāciju un šajā periodā pārsniedz CSP noteikto robežvērtību, tad uzņēmumam ir jāiesniedz aizpildītas Intrastat veidlapas, sākot ar datiem par pirmo ceturkšņa mēnesi. Piemēram, ja uzņēmums pēc PVN deklarācijas datiem par 2018. gada 1. ceturksni pārsniedza robežvērtību ievedumam (preču ieveduma no ES dalībvalstīm vērtība par 1. ceturksni pārsniedz 200 000 EUR), tad uzņēmumam ir jāsniedz aizpildītas Intrastat veidlapas par ievedumu, sākot ar datiem par 2018. gada janvāri. Ja kādā mēnesī tirdzniecības darījumi ar ES dalībvalstīm netika veikti, tad par šo mēnesi respondentam jāiesniedz CSP nulles” pārskats.

Uzņēmumiem, kuri pārsnieguši CSP noteikto īpašo robežvērtību, ir jāiesniedz „B” tipa veidlapas, kur papildus statistikas rādītājiem (preces Kombinētās nomenklatūras (KN) kods, faktūrrēķinā norādītā summa, neto masa, daudzums papildmērvienībās, nosūtītājvalsts/saņēmējvalsts kods, izcelsmes valsts kods un darījuma veida kods) ir jānorāda transporta veida kods, piegādes nosacījumu kods un preces statistiskā vērtība.

 

CSP noteiktās robežvērtības 2018. gadam:

 

 

                 Izvedums

                     Ievedums

 Robežvērtība

 

                 100 000 EUR

(aizpilda veidlapu

Izvedums-Intrastat-2A”)

                  200 000 EUR

(aizpilda veidlapu

Ievedums-Intrastat-1A”)

Īpašā robežvērtība

 

4 500 000 EUR 

(aizpilda veidlapu

Izvedums-Intrastat-2B”)

3 000 000 EUR

(aizpilda veidlapu

Ievedums-Intrastat-1B”)