Intrastat sistēma
Vispārīgais administratīvais akts 2018Vispārīgais administratīvais akts 2017Norādījumi Intrastat veidlapu aizpildīšanaiPreces, kuras neiekļauj ārējās tirdzniecības statistikas datosVeidlapu aizpildīšanaIntrastat veidlapas un to aizpildīšanas paraugi
Intrastat klasifikatori
KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2018Kodu atbilstības tabula 2017-2018KN preču kodu MEKLĒTĀJS 2018KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2017KN 2018 (XLSX datne)PapildmērvienībasES valstu kodiValstu nomenklatūraDarījumu veidu kodiTransporta veidu kodiPiegādes nosacījumu kodi
Elektroniskā datu vākšanas sistēma
Saite uz Elektronisko datu vākšanas (EDV) sistēmuFailu struktūra augšupielādei EDV sistēmā 2018
Jautājumi
Biežāk uzdotie jautājumi
Papildu informācija
KN 2017 (XLS datne)Kodu atbilstības tabula 2016-2017Methodological guidelines for filling in INTRASTAT formsМетодологические пояснения по заполнению INTRASTAT отчетов
Autentifikācija
Lietotājs:
Parole:
Interfeisa valoda


Aptauja
Nav pieejama neviena aptauja!

Helpdesk

53. NODAĻA - CITĀDAS AUGU TEKSTILŠĶIEDRAS; PAPĪRA PAVEDIENI UN AUDUMI NO PAPĪRA PAVEDIENIEM
Papildu piezīme
1. A. Apakšpozīcijās 5306 10 90, 5306 20 90 un 5308 20 90 formulējums “sagatavota mazumtirdzniecībai” attiecībā uz dziju (vienkārtas, daudzkārtu vai šķeterētu), izņemot B punktā minētos gadījumus, nozīmē šādu dziju:
a) kamolos vai uz kārstuvēm, spolēm, cilindriem vai tamlīdzīgiem turētājiem, ar masu (ieskaitot turētāja masu) ne vairāk kā 200 g;
b) šķeterēs, ar masu ne vairāk kā 125 g;
c) šķeterēs, kas sastāv no vairākām mazākām ar atsevišķu pavedienu pārsietām šķeterēm, kur katras masa ir ne vairāk kā 125 g.
B. Izņēmumi:
a) daudzkārtu vai šķeterēta dzija, nebalināta, šķeterēs;
b) daudzkārtu vai šķeterēta dzija, sagatavota:
1) krustspoļu šķeterēs vai
2) uz turētājiem, vai kādā citā veidā, kas norāda uz to lietojumu tekstilrūpniecībā (piemēram, uz saivām, šķeterējamās mašīnas cilindriem, spolēm, koniskām spolēm vai vārpstiņām vai kokonos izšūšanai).
KN kods Apraksts Mērvienība
5301  Linšķiedra, neapstrādāta vai apstrādāta, bet nevērpta; linu pakulas un atkritumi (ieskatot vērpšanas atkritumus un plucinātas šķiedras)    
5301 10 00 - lini, neapstrādāti vai mērcēti   -
  - lini, mīstīti, kulstīti, kārsti vai citādā veidā apstrādāti, bet nevērpti    
5301 21 00 -- mīstīti vai kulstīti   -
5301 29 00 -- citādi   -
5301 30 00 - linu pakulas un atkritumi   -
5302  Kaņepāju (Cannabis sativa L.) šķiedra, apstrādāta vai neapstrādāta, bet nevērpta; kaņepāju pakulas un atkritumi (ieskaitot vērpšanas atkritumus un plucinātas šķiedras)    
5302 10 00 - neapstrādāti vai mērcēti kaņepāji   -
5302 90 00 - citādi   -
5303  Džutas šķiedra un citādas lūksnes tekstilšķiedras (izņemot linšķiedru, kaņepāju šķiedru un rāmijas), neapstrādātas vai apstrādātas, bet nevērptas; šo šķiedru pakulas un atkritumi (ieskaitot vērpšanas atkritumus un plucinātas šķiedras)    
5303 10 00 - džutas šķiedra un citādas lūksnes tekstilšķiedras, neapstrādātas vai mērcētas   -
5303 90 00 - citādas   -
5305 00 00  Kokosšķiedra, abakas (Manilas kaņepāju vai Musa textilis Nee), rāmijas un citādas augu tekstilšķiedras, kas citur nav minētas vai iekļautas, neapstrādātas vai apstrādātas, bet nevērptas; šo šķiedru atsukas, izsukas un citādas atgājas (ieskaitot vērpšanas atgājas un irdinātas šķiedras)   -
5306  Linšķiedras dzija    
5306 10 - vienkārtas    
  -- nesagatavota mazumtirdzniecībai    
5306 10 10 --- ar lineāro blīvumu 833,3 deciteksi vai vairāk (metriskais numurs nav lielāks par 12)   -
5306 10 30 --- ar lineāro blīvumu mazāku par 833,3 deciteksiem, bet ne mazāku par 277,8 deciteksiem (metriskais numurs lielāks par 12, bet nav lielāks par 36)   -
5306 10 50 --- ar lineāro blīvumu mazāku par 277,8 deciteksiem (metriskais numurs lielāks par 36)   -
5306 10 90 -- sagatavota mazumtirdzniecībai   -
5306 20 - daudzkārtu vai šķeterēta    
5306 20 10 -- nesagatavota mazumtirdzniecībai   -
5306 20 90 -- sagatavota mazumtirdzniecībai   -
5307  Dzija no džutas vai citām lūksnes tekstilšķiedrām, kas minētas pozīcijā 5303    
5307 10 00 - vienkārtas   -
5307 20 00 - daudzkārtu vai šķeterēta   -
5308  Dzija no citām augu tekstilšķiedrām; papīra pavedieni    
5308 10 00 - kokosšķiedras dzija   -
5308 20 - kaņepāju dzija    
5308 20 10 -- nesagatavota mazumtirdzniecībai   -
5308 20 90 -- sagatavota mazumtirdzniecībai   -
5308 90 - citāda    
  -- rāmiju šķiedras dzija    
5308 90 12 --- ar lineāro blīvumu 277,8 deciteksi vai vairāk (metriskais numurs nav lielāks par 36)   -
5308 90 19 --- ar lineāro blīvumu mazāku par 277,8 deciteksiem (metriskais numurs lielāks par 36)   -
5308 90 50 -- papīra pavedieni   -
5308 90 90 -- citādi   -
5309  Linu audumi    
  - ar linu saturu 85 % no masas vai vairāk    
5309 11 -- nebalināti vai balināti    
5309 11 10 --- nebalināti   m2
5309 11 90 --- balināti   m2
5309 19 00 -- citādi   m2
  - ar linu saturu mazāk nekā 85 % no masas    
5309 21 00 -- nebalināti vai balināti   m2
5309 29 00 -- citādi   m2
5310  Džutas vai citu pozīcijā 5303 minēto lūksnes tekstilšķiedru audumi    
5310 10 - nebalināti    
5310 10 10 -- ar platumu ne vairāk kā 150 cm   m2
5310 10 90 -- ar platumu vairāk nekā 150 cm   m2
5310 90 00 - citādi   m2
5311 00  Audumi no citām augu tekstilšķiedrām; audumi no papīra dzijas    
5311 00 10 - no rāmiju šķiedras   m2
5311 00 90 - citādi   m2