Intrastat sistēma
Vispārīgais administratīvais akts 2018Vispārīgais administratīvais akts 2017Norādījumi Intrastat veidlapu aizpildīšanaiPreces, kuras neiekļauj ārējās tirdzniecības statistikas datosVeidlapu aizpildīšanaIntrastat veidlapas un to aizpildīšanas paraugi
Intrastat klasifikatori
KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2018Kodu atbilstības tabula 2017-2018KN preču kodu MEKLĒTĀJS 2018KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2017KN 2018 (XLSX datne)PapildmērvienībasES valstu kodiValstu nomenklatūraDarījumu veidu kodiTransporta veidu kodiPiegādes nosacījumu kodi
Elektroniskā datu vākšanas sistēma
Saite uz Elektronisko datu vākšanas (EDV) sistēmuFailu struktūra augšupielādei EDV sistēmā 2018
Jautājumi
Biežāk uzdotie jautājumi
Papildu informācija
KN 2017 (XLS datne)Kodu atbilstības tabula 2016-2017Methodological guidelines for filling in INTRASTAT formsМетодологические пояснения по заполнению INTRASTAT отчетов
Autentifikācija
Lietotājs:
Parole:
Interfeisa valoda


Aptauja
Nav pieejama neviena aptauja!

Helpdesk

                                           40. NODAĻA - KAUČUKS UN TĀ IZSTRĀDĀJUMI
Piezīmes
1. Ja kontekstā nav paredzēts citādi, visās šīs nomenklatūras nodaļās “kaučuks” ir šādi vulkanizēti, nevulkanizēti vai cieti produkti: dabiskais kaučuks, balata, gutaperča, gvajule, čikle un tamlīdzīgi dabiskā kaučuka veidi, sintētiskais kaučuks, naftas faktiss un minētās vielas reģenerētā veidā.
2. Šajā nodaļā neietilpst:
a) preces, kas minētas XI sadaļā (tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi);
b) apavi un to daļas, kas minētas 64. nodaļā;
c) galvassegas un to daļas (ieskaitot peldcepures), kas minētas 65. nodaļā;
d) mehāniskās vai elektriskās ierīces un to daļas no cietā kaučuka, kas minētas XVI sadaļā (ieskaitot visu veidu elektropreces);
e) izstrādājumi, kas minēti 90., 92., 94. vai 96. nodaļā, un
f) izstrādājumi, kas minēti 95. nodaļā (izņemot sporta cimdus un izstrādājumus, kas ietverti pozīcijās 4011–4013).
3. Pozīcijās 4001–4003 un 4005 “pirmformas” ir tikai šādas formas:
a) šķidrumi un pastas (ieskaitot lateksu, iepriekš vulkanizētu vai nevulkanizētu, un citādas dispersijas un šķīdumus);
b) neregulāras formas bloki, gabali, ķīpas, pulveri, granulas, drupatas un tamlīdzīgas nefasētas vai beramas formas.
4. Šīs nodaļas 1. piezīmē un pozīcijā 4002 “sintētiskais kaučuks” ir:
a) nepiesātinātas sintētiskas vielas, ko, vulkanizējot ar sēru, var neatgriezeniski transformēt netermoplastiskās vielās, kuras 18–29 °C, izstiepjot tās trīsreiz garākas, nepārtrūkst, bet, izstiepjot tās divreiz garākas, 5 minūšu laikā atgūst tādu garumu, kas pārsniedz sākotnējo ne vairāk kā pusotras reizes. Šajā pārbaudē var pievienot šķērssaišu veidošanai nepieciešamas vielas, tādas kā vulkanizācijas aktivatori vai paātrinātāji; pieļaujama arī 5. piezīmes B) apakšpunkta 2) un 3) nodalījumā minēto vielu klātbūtne; tādu vielu klātbūtne, kuras nav vajadzīgas šķērssaišu veidošanai, kā plastifikatori un pildvielas, tomēr nav pieļaujama;
b) tioplasti (TM) un
c) dabiskais kaučuks, kas modificēts, potējot vai sajaucot ar plastmasām, depolimerizēts dabiskais kaučuks, nepiesātinātu sintētisku vielu maisījumi ar piesātinātiem sintētiskiem lielmolekulāriem polimēriem, ja visi iepriekš minētie produkti atbilst a) apakšpunktā noteiktajām vulkanizācijas un stiepes deformācijas un reģenerācijas prasībām.
5. A. Pozīcijās 4001 un 4002 nav ietverts kaučuks vai kaučuku maisījumi, ja pirms vai pēc koagulācijas tie sajaukti ar:
1) vulkanizējošām vielām, paātrinātājiem, palēninātājiem vai aktivatoriem (izņemot tos, ko pievieno, lai sagatavotu iepriekš vulkanizētu kaučuka lateksu);
2) pigmentiem vai citām krāsvielām, izņemot tās, ko pievieno tikai identifikācijas vajadzībām;
3) plastifikatoriem vai pildvielām (izņemot minerāleļļu), stiprinātājiem, organiskiem šķīdinātājiem vai citām vielām, izņemot tās, kas minētas B) punktā;
B. šādu materiālu klātbūtne kaučukā vai kaučuku maisījumos nav šķērslis to ietveršanai attiecīgi pozīcijā 4001 vai 4002 ar nosacījumu, ka šāds kaučuks vai maisījums saglabā izejmateriāla pamatīpašības:
1) emulgatori vai pretsalipes vielas;
2) neliels daudzums emulgatoru sadalīšanās produktu;
3) ļoti neliels daudzums šādu vielu: siltumjutīgi reaģenti (galvenokārt siltumjutīgu kaučuka lateksu iegūšanai), virsmaktīvi katjonu reaģenti (galvenokārt elektropozitīvu kaučuka lateksu iegūšanai), antioksidanti, koagulanti, līdzekļi kaučuka pārvēršanai drumstalās, salizturības nodrošinātāji līdzekļi, peptizatori, konservanti, stabilizatori, viskozitāti regulējošie līdzekļi vai tamlīdzīgas speciālas piedevas.
6. Pozīcijā 4004 “atkritumi, atgriezumi un lūžņi” ir atkritumi, atgriezumi un lūžņi, kas veidojas kaučuka vai tā izstrādājumu ražošanas vai apstrādes procesā, kā arī kaučuka izstrādājumi, kas griezumu, nodiluma vai citu iemeslu dēļ nav izmantojami.
7. Vulkanizēta kaučuka pavedieni, kuru šķērsgriezums pārsniedz 5 mm, jāklasificē kā sloksnes, stieņi vai fasonprofili, kas minēti pozīcijā 4008.
8. Pozīcijā 4010 ietvertas transportieru lentes vai transmisijas siksnas vai pievadsiksnas no tekstildrānas, kas impregnēta, pārklāta vai sakausēta ar gumiju, kā arī no auduma, kas austs no tekstildzijas vai korda, kurš impregnēts vai pārklāts ar gumiju vai iekausēts gumijā.
9. Pozīcijās 4001, 4002, 4003, 4005 un 4008 “plātnes”, “loksnes” un “lentes” nozīmē tikai plātnes, loksnes un lentes, kā arī pareizas ģeometriskas formas blokus, kas ir nesagriezti vai sagriezti taisnstūros (ieskaitot kvadrātu), kuriem ir vai nav gatavo izstrādājumu īpašību, ar apdrukātu vai citādi apstrādātu vai neapstrādātu virsmu, bet nav citādi piegriezti pēc formas vai pakļauti turpmākai apstrādei.
Pozīcijā 4008 “stieņi” un “fasonprofili” attiecas tikai uz izstrādājumiem, kas ir piegriezti vai nav piegriezti noteiktā garumā vai ar virsmas apdari, bet tālāk nav apstrādāti.
Papildu piezīme
1. Ja audums, trikotāžas drāna, filcs vai tūba vai neausta drāna ir izmantota tikai stiprināšanai, cimdi (pirkstaiņi un dūraiņi), kas impregnēti, apvalkoti vai pārklāti ar poraino gumiju, ir 40. nodaļas izstrādājumi, pat ja tie:
— ir izgatavoti no auduma, trikotāžas drānas (izņemot pozīcijā 5906 minētās), tūbas vai filca vai neaustas drānas, kas impregnēta, apvalkota vai pārklāta ar poraino gumiju, vai
— izgatavoti no neimpregnēta, neapvalkota vai nepārklāta auduma, trikotāžas drānas, tūbas vai filca vai neaustas drānas un pēc tam impregnēti, apvalkoti vai pārklāti ar poraino gumiju.
(56. nodaļas 3. piezīmes c) apakšpunkts un 59. nodaļas 4. piezīmes pēdējā daļa)

 

KN kodsAprakstsMērvienība
4001Dabiskais kaučuks, balata, gutaperča, gvajule, čikle un tamlīdzīgi dabiskie sveķi pirmformā vai plātnēs, loksnēs vai lentēs  
4001 10 00- dabiskā kaučuka vulkanizētais vai nevulkanizētais latekss -
 - dabiskais kaučuks citās formās  
4001 21 00-- dūmotās loksnes -
4001 22 00-- tehniski specializētais dabiskais kaučuks (TSNR) -
4001 29 00-- citāds -
4001 30 00- balata, gutaperča, gvajule, čikle un tamlīdzīgi dabiskie sveķi -
4002No eļļām iegūtais sintētiskais kaučuks un faktiss pirmformās vai plātnēs, loksnēs vai sloksnēs; jebkuru pozīcijā 4001 minēto produktu maisījumi ar jebkuru šīs pozīcijas produktu pirmformās vai plātnēs, loksnēs vai sloksnēs  
 - butadiēnstirolkaučuks (SBR); karboksilēts butadiēnstirolkaučuks (XSBR)  
4002 11 00-- latekss -
4002 19-- citāds  
4002 19 10--- emulsijas polimerizācijā (E-SBR) iegūts butadiēnstirolkaučuks, ķīpās -
4002 19 20--- stirola-butadiēna-stirola blokkopolimērs, kas iegūts šķīduma polimerizācijā (SBS, termoplastiski elastomēri), granulās, drupatās vai pulverveidā -
4002 19 30--- šķīduma polimerizācijā (S-SBR) iegūts butadiēnstirolkaučuks, ķīpās -
4002 19 90--- citāds -
4002 20 00- butadiēnkaučuks (BR) -
 - izobutilēnizoprēnkaučuks (butilkaučuks) (HR); haloizobutilēnizoprēnkaučuks (CIIR vai BUR)  
4002 31 00-- izobutilēnizoprēnkaučuks (butilkaučuks) (HR) -
4002 39 00-- citāds -
 - hloroprēnkaučuks (hlorbutadiēnkaučuks) (CR)  
4002 41 00-- latekss -
4002 49 00-- citāds -
 - akrilnitrilbutadiēnkaučuks (NBR)  
4002 51 00-- latekss -
4002 59 00-- citāds -
4002 60 00- izoprēnkaučuks (IR) -
4002 70 00- nekonjugēts etilēnpropilēndiēnkaučuks (EPDM) -
4002 80 00- jebkuru pozīcijā 4001 minēto produktu maisījumi ar jebkuru šīs pozīcijas produktu -
 - citādi  
4002 91 00-- latekss -
4002 99-- citādi  
4002 99 10--- ar plastmasu pievienošanu modificētie produkti -
4002 99 90--- citādi -
4003 00 00Reģenerētais kaučuks pirmformās vai plātnēs, loksnēs vai sloksnēs -
4004 00 00Kaučuka (izņemot cieto kaučuku) atkritumi, atgriezumi un atlūzas un no tiem iegūtie pulveri un granulas -
4005Kombinētais nevulkanizētais kaučuks pirmformās vai plātnēs, loksnēs vai sloksnēs  
4005 10 00- kombinēts ar sodrējiem vai ar silīciju -
4005 20 00- šķīdumi; dispersijas, izņemot apakšpozīcijā 400510 minētās -
 - citādi  
4005 91 00-- plātnes, loksnes un sloksnes -
4005 99 00-- citādi -
4006Citādas formas (piemēram, stieņi, caurules un fasonprofili) un izstrādājumi (piemēram, diski un gredzeni) no nevulkanizēta kaučuka  
4006 10 00- sagataves gumijas riepu atjaunošanai -
4006 90 00- citādi -
4007 00 00Vulkanizēta kaučuka pavedieni un kordi -
4008Plātnes, loksnes, sloksnes, stieņi un fasonprofili no vulkanizēta kaučuka, izņemot cieto kaučuku  
 - no porainās gumijas  
4008 11 00-- plātnes, loksnes un sloksnes -
4008 19 00-- citādi -
 - no bezporu kaučuka  
4008 21-- plātnes, loksnes un sloksnes  
4008 21 10--- grīdas segumi un pārklāji m2
4008 21 90--- citādi -
4008 29 00-- citādi -
4009Caurules, caurulītes un šļūtenes no vulkanizēta kaučuka, izņemot cieto kaučuku, ar savienotājelementiem vai bez tiem (piemēram, salaidumiem, līkumiem, uzmavām)  
 - nestiegrotas un ar citiem materiāliem citādi nekombinētas  
4009 11 00-- bez savienotājelementiem -
4009 12 00-- ar savienotājelementiem -
 - stiegrotas vai citādā veidā tikai ar metāliem kombinētas  
4009 21 00-- bez savienotājelementiem -
4009 22 00-- ar savienotājelementiem -
 - stiegrotas vai citādā veidā tikai ar tekstilmateriāliem kombinētas  
4009 31 00-- bez savienotājelementiem -
4009 32 00-- ar savienotājelementiem -
 - stiegrotas vai citādi kombinētas ar citiem materiāliem  
4009 41 00-- bez savienotājelementiem -
4009 42 00-- ar savienotājelementiem -
4010Transportieru lentes un dzensiksnas vai transmisijas siksnas vai dzensiksnas no vulkanizēta kaučuka  
 - transportieru lentes vai dzensiksnas  
4010 11 00-- stiegrotas tikai ar metālu -
4010 12 00-- stiegrotas tikai ar tekstilmateriāliem -
4010 19 00-- citādas -
 - transmisijas siksnas vai dzensiksnas  
4010 31 00-- bezgalu transmisijas siksnas ar trapecveida šķērsgriezumu (ķīļsiksnas), ar V veida rievojumu, kuru apkārtmērs pārsniedz 60 cm, bet nepārsniedz 180 cm -
4010 32 00-- bezgalu transmisijas siksnas ar trapecveida šķērsgriezumu (ķīļsiksnas), kurām nav V veida rievojuma un kuru apkārtmērs pārsniedz 60 cm, bet nepārsniedz 180 cm -
4010 33 00-- bezgalu transmisijas siksnas ar trapecveida šķērsgriezumu (ķīļsiksnas), ar V veida rievojumu, kuru apkārtmērs pārsniedz 180 cm, bet nepārsniedz 240 cm -
4010 34 00-- bezgalu transmisijas siksnas ar trapecveida šķērsgriezumu (ķīļsiksnas), kurām nav V veida rievojuma un kuru apkārtmērs pārsniedz 180 cm, bet nepārsniedz 240 cm -
4010 35 00-- bezgalu sinhronās siksnas, kuru apkārtmērs pārsniedz 60 cm, bet nepārsniedz 150 cm -
4010 36 00-- bezgalu sinhronās siksnas, kuru apkārtmērs pārsniedz 150 cm, bet nepārsniedz 198 cm -
4010 39 00-- citādas -
4011Jaunas gumijas pneimatiskās riepas  
4011 10 00- vieglajiem automobiļiem (ieskaitot kravas pasažieru autofurgonus un sacīkšu automobiļus) p/st
4011 20- autobusiem vai kravas automobiļiem  
4011 20 10-- kuru slodzes indekss nepārsniedz 121 p/st
4011 20 90-- kuru slodzes indekss pārsniedz 121 p/st
4011 30 00- izmantojamas aviācijā p/st
4011 40 00- motocikliem p/st
4011 50 00- velosipēdiem p/st
4011 70 00- lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļiem un mašīnām p/st
4011 80 00- būvdarbos, raktuvēs un rūpniecībā izmantojamiem transportlīdzekļiem un mašīnām p/st
4011 90 00- citādas p/st
4012Atjaunotas vai lietotas gumijas pneimatiskās riepas; gumijas cietās vai pildītās riepas, protektori un loka lentes  
 - atjaunotas riepas  
4012 11 00-- vieglajiem automobiļiem (ieskaitot kravas pasažieru autofurgonus un sacīkšu automobiļus) p/st
4012 12 00-- autobusiem vai kravas automobiļiem p/st
4012 13 00-- izmantojamas aviācijā p/st
4012 19 00-- citādas p/st
4012 20 00- lietotas pneimatiskās riepas p/st
4012 90- citādas  
4012 90 20-- cietās vai pildītās riepas -
4012 90 30-- protektori -
4012 90 90-- loka lentes -
4013Gumijas kameras  
4013 10 00- vieglajiem automobiļiem (ieskaitot autofurgonus un sacīkšu automobiļus), autobusiem vai kravas furgoniem p/st
4013 20 00- velosipēdiem p/st
4013 90 00- citādas p/st
4014Higiēniskie vai farmaceitiskie izstrādājumi (ieskaitot knupīšus) no vulkanizēta kaučuka, izņemot cieto kaučuku, arī ar piederumiem no cietā kaučuka  
4014 10 00- prezervatīvi -
4014 90 00- citādi -
4015Apģērba gabali un apģērba piederumi (ieskaitot cimdus – pirkstaiņus un dūraiņus) no vulkanizēta kaučuka, izņemot cietā kaučuka izstrādājumus, dažādām vajadzībām  
 - cimdi (pirkstaiņi un dūraiņi)  
4015 11 00-- ķirurģiskie pa
4015 19 00-- citādi pa
4015 90 00- citādi -
4016Citādi vulkanizēta kaučuka izstrādājumi, izņemot cietā kaučuka izstrādājumus  
4016 10 00- no porainās gumijas -
 - citādi  
4016 91 00-- grīdsegas un pārklāji -
4016 92 00-- dzēšamgumijas -
4016 93 00-- starplikas, paplākšņi un citādi blīvējumi -
4016 94 00-- laivu vai pietauvošanās amortizatori, arī piepūšamie -
4016 95 00-- citādi piepūšamie izstrādājumi -
4016 99-- citādi  
 --- mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas minēti pozīcijās 8701–8705  
4016 99 52---- detaļas, kurās gumija savienota ar metālu -
4016 99 57---- citādi -
 --- citādi  
4016 99 91---- detaļas, kurās gumija savienota ar metālu -
4016 99 97---- citādi -
4017 00 00Jebkura veida cietais kaučuks (piemēram, ebonīts), arī atkritumi un atlūzas; cietā kaučuka izstrādājumi -