Intrastat sistēma
Vispārīgais administratīvais akts 2018Vispārīgais administratīvais akts 2017Norādījumi Intrastat veidlapu aizpildīšanaiPreces, kuras neiekļauj ārējās tirdzniecības statistikas datosVeidlapu aizpildīšanaIntrastat veidlapas un to aizpildīšanas paraugi
Intrastat klasifikatori
KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2018Kodu atbilstības tabula 2017-2018KN preču kodu MEKLĒTĀJS 2018KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2017KN 2018 (XLSX datne)PapildmērvienībasES valstu kodiValstu nomenklatūraDarījumu veidu kodiTransporta veidu kodiPiegādes nosacījumu kodi
Elektroniskā datu vākšanas sistēma
Saite uz Elektronisko datu vākšanas (EDV) sistēmuFailu struktūra augšupielādei EDV sistēmā 2018
Jautājumi
Biežāk uzdotie jautājumi
Papildu informācija
KN 2017 (XLS datne)Kodu atbilstības tabula 2016-2017Methodological guidelines for filling in INTRASTAT formsМетодологические пояснения по заполнению INTRASTAT отчетов
Autentifikācija
Lietotājs:
Parole:
Interfeisa valoda


Aptauja
Nav pieejama neviena aptauja!

Helpdesk

                                    38. NODAĻA - JAUKTI ĶĪMISKIE PRODUKTI
Piezīmes
1. Šajā nodaļā neietilpst:
a) atsevišķi noteikta ķīmiskā sastāva elementi vai savienojumi, izņemot:
1) mākslīgo grafītu (pozīcija 3801);
2) insekticīdus, rodenticīdus, fungicīdus, herbicīdus, pretdīgšanas līdzekļus un augšanas regulatorus, dezinficējošus līdzekļus un tamlīdzīgus produktus, kas iepakoti tā, kā aprakstīts pozīcijā 3808;
3) izstrādājumus, ko izmanto ugunsdzēšamos aparātos vai ugunsdzēšamo aparātu uzpildei (pozīcija 3813);
4) sertificētus standarta materiālus, kas norādīti tālāk 2. piezīmē;
5) izstrādājumus, kas minēti 3. piezīmes a) vai c) apakšpunktā;
b) ķimikāliju maisījumi ar pārtikas produktiem vai citām uzturvielām, ko izmanto pārtikas preču ražošanā (galvenokārt pozīcija 2106);
c) Izdedži, pelni un atliekas (ieskaitot dūņas, kas nav notekūdeņu dūņas), kas satur metālus, arsēnu vai to maisījumus un atbilst 26. nodaļas 3. piezīmes a) vai b) apakšpunkta prasībām (pozīcija 2620);
d) medikamenti (pozīcija 3003 vai 3004); un
e) izlietoti katalizatori, ko izmanto parasto metālu ekstrahēšanā vai ķīmisku savienojumu ražošanā no parastiem metāliem (pozīcija 2620), izlietoti katalizatori, ko izmanto galvenokārt dārgmetālu reģenerēšanā (pozīcija 7112), vai katalizatori, kas sastāv no metāliem vai metālu sakausējumiem, piemēram, smalka pulvera vai smalka sietiņa formā (XIV vai XV sadaļa).
2. A. Pozīcijā 3822 “sertificēti standarta materiāli” ir standarta materiāli, kuriem pievienots sertifikāts, kurā norādītas sertificēto īpašību vērtības, šo vērtību noteikšanai izmantotās metodes un katras vērtības ticamības pakāpe, un kuri ir piemēroti analītiskām, kalibrēšanas vai kontroles vajadzībām.
B. Izņemot 28. un 29. nodaļā iekļautos produktus, sertificēto standarta materiālu klasifikācijā pozīcijai 3822 ir priekšroka attiecībā pret visām citām šīs nomenklatūras pozīcijām.
3. Pozīcijā 3824 ir ietvertas šādas preces, kas nav minētas nevienā citā nomenklatūras pozīcijā:
a) audzēti magnija oksīda vai sārmu un sārmzemju metālu halogenīdu kristāli (kas nav optiskie elementi) ar masu vismaz 2,5 g;
b) sīveļļa; kaulu eļļa;
c) pārdošanai mazumtirdzniecībā safasēti tintes traipu izņemšanas sastāvi;
d) pārdošanai mazumtirdzniecībā safasēti izstrādājumi iespiedtekstu labošanai, citādi korektūras šķidrumi un korektūras lentes (izņemot pozīcijā 9612 minētos); un
e) kūstoši keramikas pirometriskie elementi (piemēram, Zēgera konusi).
4. Visā nomenklatūrā “sadzīves atkritumi” ir mājsaimniecības, viesnīcu, restorānu, slimnīcu, veikalu, biroju utt. atkritumi, saslaukas no ceļiem un ietvēm, kā arī celtniecības un nojaukšanas atkritumi. Sadzīves atkritumos parasti ietilpst daudz dažādu materiālu, tādi kā plastmasas, gumija, koks, papīrs, tekstilmateriāli, stikls, metāli, pārtika, salauztas mēbeles un citādi bojāti vai nolietoti izstrādājumi. “Sadzīves atkritumi” tomēr neattiecas uz:
a) no atkritumiem nošķirtiem atsevišķiem materiāliem un izstrādājumiem, tādiem kā plastmasu, gumijas, koksnes, papīra, tekstilmateriālu, stikla vai metālu atkritumi un izlietotas baterijas, kas iekļaujami to attiecīgajās nomenklatūras pozīcijās;
b) rūpnieciskajiem atkritumiem;
c) farmaceitiskajiem atkritumiem, kas noteikti 30. nodaļas 4. piezīmes k) apakšpunktā; vai
d) ārstniecības atkritumiem, kā noteikts turpmākajā 6. piezīmes a) apakšpunktā.
5. Pozīcijā 3825 “notekūdeņu dūņas” ir dūņas, kas rodas pilsētu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, un tajās ietilpst notekūdeņu pirmsattīrīšanas dūņas, izskalojumi un nestabilizētas dūņas. Pozīcijā nav iekļautas stabilizētas dūņas, kas derīgas izmantošanai kā mēslošanas līdzeklis (31. nodaļa).
6. Pozīcijā 3825 “citādi atkritumi” attiecas uz:
a) ārstniecības atkritumiem, t. i., medicīnas pētniecības, diagnostikas, ārstniecības vai ārstniecisku, ķirurģisku, zobārstniecības vai veterinārijas procedūru inficētiem atkritumiem, kuros bieži ir patogēni un farmaceitiskas vielas un kuriem nepieciešama īpaša apglabāšana (piemēram, notraipīti virsvalki vai pārsēji, lietoti cimdi un izlietotas šļirces);
b) izlietoto organisko šķīdinātāju atkritumiem;
c) metālu kodinātāju, hidraulisko šķidrumu, bremžu šķidrumu un antifrīzu šķidrumu atkritumiem; un
d) citādiem ķīmijas un saskarnozaru atkritumiem.
“Citādi atkritumi” tomēr neattiecas uz atkritumiem, kuros galvenokārt ir naftas eļļas vai no bitumenminerāliem iegūtas eļļas (pozīcija 2710).
7. Pozīcijā 3826 “biodīzelis” ir taukskābju mono-alkilesteri, ko izmanto kā degvielu un kas atvasināti no dzīvnieku vai augu taukiem un eļļām, arī lietotiem.
Piezīmes par apakšpozīcijām
1. Apakšpozīcija 3808 52 un 3808 59 attiecas tikai uz pozīcijā 3808 minētajām precēm, kas satur vienu vai vairākas no šādām vielām: alahlors (ISO), aldikarbs (ISO), aldrīns (ISO); azinfosmetils (ISO), binapakrils (ISO); kamfehlors (ISO) (toksafēns); kaptafols (ISO);
hlordāns (ISO); hlordimeforms (ISO); hlorbenzilāts (ISO); DDT (ISO) (klofenotāns (INN), 1,1,1-trihlor-2,2-bis(p-hlorfenil)etāns); dieldrīns (ISO, INN); 4,6-dinitro-o-krezols (DNOC (ISO)) vai tā sāļi; dinosebs (ISO), tā sāļi vai tā esteri; endosulfāns (ISO), etilēna dibromīds (ISO) (1,2-dibrometāns); etilēna dihlorīds (ISO) (1,2-dihloretāns); fluoracetamīds (ISO); heptahlors (ISO); heksahlorbenzols
(ISO); 1,2,3,4,5,6-heksahlorcikloheksāns (HCH (ISO)), arī lindāns (ISO, INN); dzīvsudraba savienojumi; metamidofoss (ISO);
monokrotofoss (ISO); oksirāns (etilēna oksīds); parations (ISO); parationmetils (ISO) (metilparations); penta- un oktabromdifenilēteri;
pentahlorfenols (ISO), tā sāļi vai tā esteri; perfluoroktāna sulfonātskābe un tās sāļi; perfluoroktānsulfonamīdi; perfluoroktānsulfonilfluorīds;
fosfamidons (ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trihlorfenoksietiķskābe), tās sāļi vai tās esteri; tributilalvas savienojumi.
Apakšpozīcija 3808 59 attiecas arī uz benomila (ISO), karbofurāna (ISO) un tirama (ISO) maisījumu saturošiem preparātiem izputināma pulvera veidā).
2. Apakšpozīcija 3808 61 līdz 3808 69 attiecas tikai uz pozīcijā 3808 minētajām precēm, kas satur alfa-cipermetrīnu (ISO), bendiokarbu (ISO), bifentrīnu (ISO), hlorfenapiru (ISO), ciflutrīnu (ISO), deltametrīnu (INN, ISO), etofenproksu (INN), fenitrotionu (ISO), lambdacihalotrīnu (ISO), malationu (ISO), pirimifos-metilu (ISO) vai propoksuru (ISO).
3. Apakšpozīcija 3824 81 līdz 3824 88 attiecas tikai uz maisījumiem un preparātiem, kas satur vienu vai vairākas no šādām vielām: oksirānu (etilēna oksīdu), polibrombifenilus (PBB), polihlorbifenilus (PCB), polihlorterfenilus (PCT), tris(2,3-dibrompropil)fosfātu,
aldrīnu (ISO), kamfehloru (ISO) (toksafēnu), hlordānu (ISO), hlordekonu (ISO), DDT (ISO) (klofenotānu (INN), 1,1,1-trihlor-2,2-bis(phlorfenil) etānu), dieldrīnu (ISO, INN), endosulfānu (ISO), endrīnu (ISO), heptahloru (ISO), mireksu (ISO), 1,2,3,4,5,6- heksahlorcikloheksānu (HCH (ISO)), arī lindānu (ISO, INN), pentahlorbenzolu (ISO), heksahlorbenzolu (ISO), perfluorktāna
sulfonātskābi, tās sāļus, perfluoroktānsulfonamīdus, perfluoroktānsulfonilfluorīdu vai tetra-, penta-, heksa-, hepta- un oktabromdifenilēterus).
4. Apakšpozīcijās 3825 41 un 3825 49 “izlietoto organisko šķīdinātāju atkritumi” ir atkritumi, kas satur galvenokārt organiskos šķīdinātājus, kuri vairs nav derīgi turpmākai izmantošanai kā pirmprodukti, neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav paredzēti šķīdinātāju reģenerācijai.

 

KN kodsAprakstsMērvienība
3801Mākslīgais grafīts; koloidālais vai puskoloidālais grafīts; izstrādājumi uz grafīta vai citāda oglekļa bāzes pastas, brikešu, plātņu vai citādu pusfabrikātu veidā  
3801 10 00- mākslīgais grafīts -
3801 20- koloidālais un puskoloidālais grafīts  
3801 20 10-- koloidālais grafīts eļļas suspensijā; puskoloidālais grafīts -
3801 20 90-- citādi -
3801 30 00- oglekļa pastas elektrodiem un tamlīdzīgas pastas krāšņu oderējumam -
3801 90 00- citādi -
3802Aktivētā ogle; aktivēti dabiskie minerālprodukti; dzīvnieku ogle, ieskaitot izmantotu dzīvnieku ogli  
3802 10 00- aktivētā ogle -
3802 90 00- citādi -
3803 00Rafinēta vai nerafinēta taleļļa  
3803 00 10- neattīrīta -
3803 00 90- citāda -
3804 00 00Koksnes celulozes ražošanas atsārmi, koncentrēti vai nekoncentrēti, atcukuroti vai ķīmiski apstrādāti, ieskaitot lignīna sulfonātus, bet izņemot taleļļu, kas minēta pozīcijā 3803 -
3805Sveķu, koksnes terpentīns vai sulfātterpentīns un citādas terpentīneļļas, kas iegūtas skujkoku koksnes destilēšanas vai citādas apstrādes rezultātā; neattīrīts dipentēns; sulfītterpentīns un citi neattīrīti paracimēni; priežu eļļa, kuras pamatsastāvdaļa ir α-terpineols  
3805 10- sveķu, koksnes terpentīna vai sulfātterpentīna eļļas  
3805 10 10-- sveķu terpentīns -
3805 10 30-- koksnes terpentīns -
3805 10 90-- sulfātterpentīns -
3805 90- citādi  
3805 90 10-- priežu eļļa -
3805 90 90-- citādi -
3806Kolofonijskābe un sveķskābe un to atvasinājumi; kolofonija spirts un kolofonija eļļas; kausēti sveķi  
3806 10 00- kolofonijskābe un sveķskābe -
3806 20 00- kolofonija, sveķskābju vai kolofonija vai sveķskābju atvasinājumu sāļi, izņemot kolofonija pievienošanās produktu sāļus -
3806 30 00- esteru sveķi -
3806 90 00- citādi -
3807 00Koka darva; koka darvas eļļas; koksnes kreozots; koka spirts; augu piķis; alus piķis un tamlīdzīgi produkti uz kolofonija, sveķskābju vai augu piķa bāzes  
3807 00 10- koka darva -
3807 00 90- citādi -
3808Insekticīdi, rodenticīdi, fungicīdi, herbicīdi, pretdīgšanas līdzekļi un augšanas regulatori, dezinficējošie līdzekļi un tamlīdzīgi produkti, iepakojumā vai safasēti pārdošanai mazumtirdzniecībā vai preparātu un izstrādājumu veidā (piemēram, ar sēru apstrādātas lentes, daktis, sveces un mušpapīrs)  
 - Preces, kas uzskaitītas šīs nodaļas 1. piezīmē par apakšpozīcijām  
3808 52 00-- DDT (ISO) (klofenotāns(INN)), iepakojumā ar tīro svaru līdz 300 g -
3808 59 00-- citādas -
 - preces, kas minētas šīs nodaļas 2. piezīmē par apakšpozīcijām  
3808 61 00-- iepakojumā ar tīro svaru līdz 300 g -
3808 62 00-- iepakojumā ar tīro svaru vairāk par 300 g un līdz 7,5 kg -
3808 69 00-- citādas -
 - citādi  
3808 91-- insekticīdi  
3808 91 10--- uz piretroīdu bāzes -
3808 91 20--- uz hlorēto ogļūdeņražu bāzes -
3808 91 30--- uz karbamātu bāzes -
3808 91 40--- uz fosfororganisku savienojumu bāzes -
3808 91 90--- citādi -
3808 92-- fungicīdi  
 --- neorganiskie  
3808 92 10---- preparāti uz vara savienojumu bāzes -
3808 92 20---- citādi -
 --- citādi  
3808 92 30---- uz ditiokarbamātu bāzes -
3808 92 40---- uz benzimidazolu bāzes -
3808 92 50---- uz diazolu vai triazolu bāzes -
3808 92 60---- uz diazīnu vai morfolīnu bāzes -
3808 92 90---- citādi -
3808 93-- herbicīdi, augu pretdīgšanas līdzekļi un augšanas regulatori  
 --- herbicīdi  
3808 93 11---- uz fenoksifitohormonu bāzes -
3808 93 13---- uz triazīnu bāzes -
3808 93 15---- uz amīdu bāzes -
3808 93 17---- uz karbamātu bāzes -
3808 93 21---- uz dinitroanilīna atvasinājumu bāzes -
3808 93 23---- uz urīnvielas, uracila vai sulfonilurīnvielas atvasinājumu bāzes -
3808 93 27---- citādi -
3808 93 30--- augu pretdīgšanas līdzekļi -
3808 93 90--- augu augšanas regulatori -
3808 94-- dezinfekcijas līdzekļi  
3808 94 10--- uz kvartārā amonija sāļu bāzes -
3808 94 20--- uz halogenēto savienojumu bāzes -
3808 94 90--- citādi -
3808 99-- citādi  
3808 99 10--- rodenticīdi -
3808 99 90--- citādi -
3809Virsmas apstrādes vielas, krāsu nesēji krāsošanas paātrināšanai vai krāsu nostiprināšanai un citādi izstrādājumi un preparāti (piemēram, apretūras un kodinātāji), kas izmantojami tekstilrūpniecībā, papīra, ādas rūpniecībā vai tamlīdzīgās nozarēs un kas citur nav minēti vai iekļauti  
3809 10- uz vielu ar cietes īpašībām bāzes  
3809 10 10-- kuros šādu vielu saturs nepārsniedz 55 % no kopējās masas -
3809 10 30-- kuros šādu vielu saturs ir 55 % vai vairāk, bet nepārsniedz 70 % no kopējās masas -
3809 10 50-- kuros šādu vielu saturs ir 70 % vai vairāk, bet nepārsniedz 83 % no kopējās masas -
3809 10 90-- kuros šādu vielu saturs ir 83 % no kopējās masas vai vairāk -
 - citādi  
3809 91 00-- izmantojami tekstilrūpniecībā vai tamlīdzīgās nozarēs -
3809 92 00-- izmantojami papīrrūpniecībā vai tamlīdzīgās nozarēs -
3809 93 00-- izmantojami ādu vai tamlīdzīgā rūpniecībā -
3810Metāla virsmu kodināšanas preparāti; kušņi un citi palīgpreparāti mīkstlodēšanai, cietlodēšanai un metināšanai; pastas un pulveri mīkstlodēšanai, cietlodēšanai un metināšanai, kuri sastāv no metāla un citiem materiāliem; preparāti, ko izmanto kā serdeņus vai pārklājumus metināšanas elektrodiem vai stieņiem  
3810 10 00- metāla virsmu kodināšanas preparāti; pastas un pulveri mīkstlodēšanai, cietlodēšanai un metināšanai, kuri sastāv no metāla un citiem materiāliem -
3810 90- citādi  
3810 90 10-- preparāti, ko izmanto kā serdeņus vai pārklājumus metināšanas elektrodiem vai stieņiem -
3810 90 90-- citādi -
3811Gatavi antidetonatori, oksidācijas inhibitori, pārsveķošanās inhibitori, biezinātāji, pretkorozijas līdzekļi un citādas gatavās piedevas minerāleļļām (ieskaitot benzīnu) vai citiem šķidrumiem, ko izmanto tādām pašām vajadzībām kā minerāleļļas  
 - antidetonatori  
3811 11-- uz svina savienojumu bāzes  
3811 11 10--- uz tetraetilsvina bāzes -
3811 11 90--- citādi -
3811 19 00-- citādi -
 - piedevas ziežeļļām  
3811 21 00-- kas satur naftas eļļas vai eļļas, kuras iegūtas no bitumenmateriāliem -
3811 29 00-- citādas -
3811 90 00- citādi -
3812Gatavi kaučuka vulkanizācijas paātrinātāji; kaučuka vai plastmasas plastificēšanas savienojumi, kas citur nav minēti un iekļauti; antioksidanti un citi kaučuka un plastmasas stabilizēšanas savienojumi  
3812 10 00- gatavi kaučuka vulkanizācijas paātrinātāji -
3812 20- kaučuka vai plastmasu plastificēšanas savienojumi  
3812 20 10-- reakcijas maisījums, kas satur benzil-3-izobutiriloksi-1-izopropil-2,2-dimetilpropilftalātu un benzil-3-izobutiriloksi-2,2,4-trimetilpentilftalātu -
3812 20 90-- citādi -
 - antioksidanti un citi kaučuka un plastmasas stabilizēšanas savienojumi  
3812 31 00-- 2,2,4-trimetil-1,2-dihidrohinolīna(TMQ) oligomēru maisījumi -
3812 39-- citādi  
3812 39 10--- antioksidanti -
3812 39 90--- citādi -
3813 00 00Ugunsdzēšamo aparātu maisījumi un lādiņi; uzpildītas ugundzēšamās granātas -
3814 00Jaukti organiskie šķīdinātāji un atšķaidītāji, kas citur nav minēti un iekļauti; gatavi sastāvi krāsu un laku noņemšanai  
3814 00 10- uz butilacetāta bāzes -
3814 00 90- citādi -
3815Ķīmisko reakciju iniciatori, paātrinātāji un katalizatori, kas citur nav minēti un iekļauti  
 - katalizatori uz nesējiem  
3815 11 00-- kuru aktīvais komponents ir niķelis vai niķeļa savienojumi -
3815 12 00-- kuru aktīvais komponents ir dārgmetāli vai dārgmetālu savienojumi -
3815 19-- citādi  
3815 19 10--- katalizators graudu veidā, kuru daļiņu izmērs 90 % masas vai vairāk nepārsniedz 10 mikrometrus un kurš sastāv no oksīdu maisījumiem uz magnija–silīcija nesēja, kas satur: - 20 % vai vairāk, bet ne vairāk par 35 % vara un - 2 % vai vairāk, bet ne vairāk par 3 % bismuta,un kura blīvums ir 0,2 vai vairāk, bet nepārsniedz 1,0 -
3815 19 90--- citādi -
3815 90- citādi  
3815 90 10-- katalizators, kas sastāv no etiltrifenilfosfonija acetāta metanola šķīdumā -
3815 90 90-- citādi -
3816 00 00Ugunsizturīgie cementi, būvjava, betoni un tamlīdzīgi maisījumi, izņemot pozīcijā 3801 minētos -
3817 00Jaukti alkilbenzoli un jaukti alkilnaftalīni, izņemot pozīcijās 2707 vai 2902 minētos  
3817 00 50- lineārais alkilbenzols -
3817 00 80- citādi -
3818 00Leģēti ķīmiskie elementi, kurus izmanto elektronikā, disku, plātņu vai tamlīdzīgās formās; leģēti ķīmiskie savienojumi, kurus izmanto elektronikā  
3818 00 10- leģēts silīcijs -
3818 00 90- citādi -
3819 00 00Bremžu šķidrumi un citādi gatavie šķidrumi hidrauliskajiem pārvadiem, kas nesatur vai satur mazāk par 70 % no kopējās masas naftas eļļas vai eļļas, kuras iegūtas no bitumenminerāliem -
3820 00 00Gatavi pretaizsalšanas līdzekļi un atkausēšanas šķidrumi -
3821 00 00Gatavas barotnes mikroorganismu audzēšanai -
3822 00 00Diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz pamatnes un gatavie diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz pamatnes vai bez tās, izņemot tos, kas iekļauti pozīcijā 3002 vai 3006; sertificēti standarta materiāli -
3823Rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes; rafinējot iegūtas skābās eļļas; rūpnieciskie alifātiskie spirti  
 - rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes; rafinējot iegūtās skābās eļļas  
3823 11 00-- stearīnskābe -
3823 12 00-- oleīnskābe -
3823 13 00-- taleļļas taukskābes -
3823 19-- citādi  
3823 19 10--- destilētas taukskābes -
3823 19 30--- taukskābju destilāts -
3823 19 90--- citādi -
3823 70 00- rūpnieciskie alifātiskie spirti -
3824Lietošanai gatavas saistvielas lietņu veidnēm un serdeņiem; ķīmijas vai saskarnozaru rūpniecības ķīmiskie produkti un preparāti (arī produkti un preparāti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur  
3824 10 00- gatavas saistvielas lietņu veidnēm vai serdeņiem -
3824 30 00- neaglomerēti metālu karbīdi, sajaukti savstarpēji vai ar metāliskām saistvielām -
3824 40 00- gatavas piedevas cementiem, javām vai betoniem -
3824 50- ugunsneizturīgas javas un betoni  
3824 50 10-- liešanai gatavs betons -
3824 50 90-- citādi -
3824 60- sorbīts, izņemot apakšpozīcijā 290544 minēto  
 -- ūdens šķīdumā  
3824 60 11--- kurā, rēķinot pēc D-glicīta satura, ir 2 % no kopējās masas vai mazāk D-mannīta -
3824 60 19--- citādi -
 -- citādi  
3824 60 91--- kurā, rēķinot pēc D-glicīta satura, ir 2 % no kopējās masas vai mazāk D-mannīta -
3824 60 99--- citādi -
 - maisījumi, kas satur halogenētos metāna, etāna vai propāna atvasinājumus  
3824 71 00-- satur hlorofluorokarbonātus (CFCs), satur vai nesatur hidrohlorofluorokarbonātus (HCFCs), perfluorokarbonātus (PFCs) vai hidrofluorokarbonātus (HFCs) -
3824 72 00-- satur bromohlorodifluorometānu, bromotrifluorometānu vai dibromotetrafluoroetānus -
3824 73 00-- satur hidrobromofluorokarbonātus (HBFCs) -
3824 74 00-- satur hidrohlorofluorokarbonātus (HCFCs), satur vai nesatur perfluorokarbonātus (PFCs) vai hidrofluorokarbonātus (HFCs), taču nesatur hlorofluorokarbonātus (CFCs) -
3824 75 00-- satur oglekļa tetrahlorīdu -
3824 76 00-- satur 1,1,1-trihloroetānu (metila hloroformu) -
3824 77 00-- satur bromometānu (metila bromīdu) vai bromohlorometānu -
3824 78-- satur perfluorokarbonātus (PFCs) vai hidrofluorokarbonātus (HFCs), taču nesatur hlorofluorokarbonātus (CFCs) vai hidrohlorofluorokarbonātus (HCFCs)  
3824 78 10--- satur tikai 1,1,1-trifluoretānu un pentafluoretānu -
3824 78 20--- satur tikai 1,1,1-trifluoretānu, pentafluoretānu un 1,1,1,2-tetrafluoretānu -
3824 78 30--- satur tikai difluormetānu un pentafluoretānu -
3824 78 40--- satur tikai difluormetānu, pentafluoretānu un 1,1,1,2-tetrafluoretānu -
3824 78 80--- satur nepiesātinātos fluorogļūdeņražus -
3824 78 90--- citādi -
3824 79 00-- citādi -
 - preces, kas minētas šīs nodaļas 3. piezīmē par apakšpozīcijām  
3824 81 00-- satur oksirānu (etilēnoksīdu) -
3824 82 00-- satur polihlordifenilus (PCB), polihlortrifenilus (PCT) vai polibromdifenilus (PBB) -
3824 83 00-- satur tris(2,3-dibrompropil) fosfātu -
3824 84 00-- satur aldrīnu (ISO), kampehloru (ISO) (toksafēnu), hlordānu (ISO), hlordekonu (ISO), DDT (ISO) (klofenotānu (INN), 1,1,1-trihlor-2,2-bis(p-hlorfenil)etānu), dieldrīnu (ISO, INN), endosulfānu (ISO), endrīnu (ISO), heptahloru (ISO) vai mireksu (ISO) -
3824 85 00-- satur 1,2,3,4,5,6-heksahlorcikloheksānu (HCH (ISO)), arī lindānu (ISO, INN) -
3824 86 00-- satur pentahlorbenzolu (ISO) vai heksahlorbenzolu (ISO) -
3824 87 00-- satur perfluorktāna sulfonātskābi, tās sāļus, perfluoroktānsulfonamīdus vai perfluoroktānsulfonilfluorīdu -
3824 88 00-- satur tetra-, penta-, heksa-, hepta- un oktabromdifenilēterus -
 - citādi  
3824 91 00-- maisījumi un preparāti, kas galvenokārt satur (5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinān-5-il)metil metil metilfosfonātu un bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinān-5-il)metil] metilfosfonātu -
3824 99-- citādi  
3824 99 10--- naftas sulfonāti, izņemot sārmu metālu, amonija vai etanolamīnu naftas sulfonātus; tiofenētas sulfonskābes un to sāļi no eļļām, kas iegūtas no bitumenminerāliem -
3824 99 15--- jonu apmaiņas materiāli (sveķi) -
3824 99 20--- vakuumlampu gāzu absorbētāji -
3824 99 25--- pirolignīti (piemēram, kalcija); neattīrīts kalcija tartrāts; neattīrīts kalcija citrāts -
3824 99 30--- naftēnskābes, to ūdenī nešķīstošie sāļi un esteri -
 --- citādi  
3824 99 45---- pretplāvas un tamlīdzīgi savienojumi -
3824 99 50---- preparāti elektrogalvanizācijai -
3824 99 55---- glicerīna taukskābju monoesteru, diesteru un triesteru maisījumi (tauku emulgatori) -
 ---- kasetnes un uzpildes flakoni, uzpildīti, elektroniskajām cigaretēm; maisījumi izmantošanai kasetnēs un uzpildes flakonos elektroniskajām cigaretēm  
3824 99 56----- satur apakšpozīcijas 2939 79 10 produktus -
3824 99 57----- citi -
3824 99 58---- nikotīna plāksteri (transdermālas sistēmas), lai palīdzētu smēķētājiem atmest smēķēšanu -
 ---- produkti un preparāti, kurus izmanto farmācijā un ķirurģijā  
3824 99 61----- antibiotiku ražošanas procesa starpprodukti, kurus iegūst Streptomyces tenebrarius fermentācijā, arī izžāvēti, izmantojami pozīcijā 3004 minēto cilvēkiem paredzēto medikamentu ražošanā -
3824 99 62----- monenzīnsāļu ražošanas procesa starpprodukti -
3824 99 64----- citādi -
3824 99 65---- palīgizstrādājumi lietuvēm (izņemot apakšpozīcijā 38241000 minētos) -
3824 99 70---- ugunsdrošības, ūdensnecaurlaidības un tamlīdzīgi aizsargpreparāti, kurus izmanto celtniecībā -
 ---- citādi  
3824 99 75----- neleģētas litija niobāta pusvadītāju plāksnes -
3824 99 80----- no dimerizētām taukskābēm atvasinātu amīnu maisījums ar vidējo molekulmasu 520 vai lielāku, bet ne lielāku par 550 -
3824 99 85----- 3-(1-etil-1-metilpropil)-izoksazol-5-ilamīns toluola šķīdumā -
3824 99 86----- maisījumi, kas sastāv galvenokārt no dimetilmetilfosfonāta, oksirāna un fosfora (V) oksīda (P2O5) -
 ----- ķīmiskie produkti vai preparāti, kas galvenokārt sastāv no organiskajiem savienojumiem, kuri nav minēti vai iekļauti citur  
3824 99 92------ šķidrā veidā 20 °C temperatūrā -
3824 99 93------ citādi -
3824 99 96----- citādi -
3825Citur neminēti ķīmijas un saskarnozaru rūpniecības atlikumi; sadzīves atkritumi; notekūdeņu dūņas; citādi atkritumi, kas minēti šīs nodaļas 6. piezīmē  
3825 10 00- sadzīves atkritumi -
3825 20 00- notekūdeņu dūņas -
3825 30 00- ārstniecības atkritumi -
 - izlietoto organisko šķīdinātāju atkritumi  
3825 41 00-- halogenēti -
3825 49 00-- citādi -
3825 50 00- metālu kodinātāju, hidraulisko šķidrumu, bremžu šķidrumu un antifrīzu šķidrumu atkritumi -
 - citādi ķīmijas un saskarnozaru atkritumi  
3825 61 00-- kas satur galvenokārt organiskus komponentus -
3825 69 00-- citādi -
3825 90- citādi  
3825 90 10-- sārmains dzelzs oksīds gāzu attīrīšanai -
3825 90 90-- citādi -
3826 00Biodīzelis un tā maisījumi, kuri nesatur vai satur mazāk par 70 % no svara naftas eļļas vai eļļas, kas iegūtas no bitumenminerāliem  
3826 00 10- taukskābju monoalkilesteri, kas satur 96,5 tilp. % vai vairāk esteru (FAMAE) -
3826 00 90- citādi -
Attiecas uz jauniem kodiem
Attiecas uz kodiem, kas lietoti iepriekšējā gadā, bet ar atšķirīgu piemērošanas jomu