Intrastat sistēma
Vispārīgais administratīvais akts 2018Vispārīgais administratīvais akts 2017Norādījumi Intrastat veidlapu aizpildīšanaiPreces, kuras neiekļauj ārējās tirdzniecības statistikas datosVeidlapu aizpildīšanaIntrastat veidlapas un to aizpildīšanas paraugi
Intrastat klasifikatori
KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2018Kodu atbilstības tabula 2017-2018KN preču kodu MEKLĒTĀJS 2018KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2017KN 2018 (XLSX datne)PapildmērvienībasES valstu kodiValstu nomenklatūraDarījumu veidu kodiTransporta veidu kodiPiegādes nosacījumu kodi
Elektroniskā datu vākšanas sistēma
Saite uz Elektronisko datu vākšanas (EDV) sistēmuFailu struktūra augšupielādei EDV sistēmā 2018
Jautājumi
Biežāk uzdotie jautājumi
Papildu informācija
KN 2017 (XLS datne)Kodu atbilstības tabula 2016-2017Methodological guidelines for filling in INTRASTAT formsМетодологические пояснения по заполнению INTRASTAT отчетов
Autentifikācija
Lietotājs:
Parole:
Interfeisa valoda


Aptauja
Nav pieejama neviena aptauja!

Helpdesk

32. NODAĻA - MIECVIELU VAI KRĀSU EKSTRAKTI; TANĪNI UN TO ATVASINĀJUMI; PIGMENTI UN CITAS KRĀSVIELAS; KRĀSAS UN LAKAS; ŠPAKTEĻTEPES, TEPES UN CITAS MASTIKAS; TINTES
Piezīmes
1. Šajā nodaļā neietilpst:
a) atsevišķi noteikta ķīmiska sastāva elementi vai savienojumi (izņemot pozīcijās 3203 vai 3204 minētos, neorganiskus produktus, ko lieto par luminoforiem (pozīcija 3206), stiklu, kas iegūts no kausēta kvarca un citām kausētām kramzemēm, kuras minētas pozīcijā 3207, kā arī dažādas krāsas un krāsvielas, kas iepakotas pārdošanai mazumtirdzniecībā un minētas pozīcijā 3212);
b) tanāti vai citi pozīcijās 2936–2939, 2941 vai 3501–3504 minēto produktu tanīnu atvasinājumi; un
c) asfalta mastikas un citas bitumena mastikas (pozīcija 2715).
2. Pozīcijā 3204 ir ietverti stabilizēto diazonija sāļu maisījumi un komponenti azokrāsvielu ražošanai.
3. Pozīcijās 3203, 3204, 3205 un 3206 ietilpst arī uz krāsvielu bāzes izgatavoti preparāti (attiecībā uz pozīciju 3206 ieskaitot krāsu pigmentus, kas minēti pozīcijā 2530 vai 28. nodaļā, metāla kristālus un metāla pulverus), ko izmanto jebkuru materiālu krāsošanai vai par komponentiem krāsvielu ražošanai. Šajās pozīcijās tomēr nav ietverti neūdens vidē disperģētie šķidrie un pastveida pigmenti, ko izmanto krāsu, ieskaitot emaljas (pozīcija 3212), ražošanai, kā arī pārējie pozīciju 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 vai 3215 izstrādājumi.
4. Pozīcijā 3208 ir ietverti šķīdumi (izņemot koloidālos), kas satur kādu no pozīcijās 3901–3913 minētajām vielām gaistošos organiskos šķīdinātājos, ja šķīdinātāja svars pārsniedz 50 % no šķīduma kopējās masas.
5. Šajā nodaļā jēdziens “krāsviela” neietver produktus, ko izmanto par eļļas krāsu pildvielām, neatkarīgi no tā, vai tie derīgi arī līmes krāsām.
6. Pozīcijā 3212 “spieduma folija” attiecas tikai uz plānām loksnēm, kas izmantojamas iespieddarbiem, piemēram, grāmatu vākiem vai cepuru lentēm, un kas sastāv no:
a) metāla pulvera (ieskaitot dārgmetālu pulveri) vai pigmenta, kas aglomerēts ar līmi, želatīnu vai citu saistvielu; vai
b) metāla (ieskaitot dārgmetālu) vai pigmenta, ar ko pārklāta nesēja loksne no jebkāda materiāla.

 

KN kodsAprakstsMērvienība
3201Augu izcelsmes miecvielu ekstrakti; tanīni un to sāļi, ēteri un esteri un citādi atvasinājumi  
3201 10 00- kvebraho ekstrakts -
3201 20 00- mimozu ekstrakts -
3201 90- citādi  
3201 90 20-- sumaha ekstrakts, lielzvīņu ozola ekstrakts, ozola vai kastaņas ekstrakts -
3201 90 90-- citādi -
3202Sintētiskās organiskās miecvielas; neorganiskās miecvielas; miecēšanas preparāti, kas satur vai nesatur dabiskās miecvielas; fermentu preparāti sākotnējai miecēšanai  
3202 10 00- sintētiskās organiskās miecvielas -
3202 90 00- citādi -
3203 00Augu vai dzīvnieku izcelsmes krāsvielas (ieskaitot krāsošanas ekstraktus, bet izņemot dzīvnieku ogli) ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu; šīs nodaļas 3. piezīmē minētie preparāti uz augu vai dzīvnieku izcelsmes krāsvielu bāzes  
3203 00 10- augu izcelsmes krāsvielas un preparāti uz to bāzes -
3203 00 90- dzīvnieku izcelsmes krāsvielas un preparāti uz to bāzes -
3204Sintētiskās organiskās krāsvielas ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu; šīs nodaļas 3. piezīmē minētie preparāti uz sintētisko organisko krāsvielu bāzes; sintētiskie organiskie produkti, ko izmanto par fluorescējošiem balinātājiem vai luminoforiem, ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu  
 - sintētiskās organiskās krāsvielas un uz to bāzes izgatavotie preparāti, kas minēti šīs nodaļas 3. piezīmē  
3204 11 00-- dispersās krāsvielas un preparāti uz to bāzes -
3204 12 00-- skābās krāsvielas, kodinātas vai nekodinātas, un preparāti uz to bāzes; kodināmās krāsvielas un preparāti uz to bāzes -
3204 13 00-- bāziskās krāsvielas un preparāti uz to bāzes -
3204 14 00-- tiešās krāsvielas un preparāti uz to bāzes -
3204 15 00-- kubla krāsvielas (arī tādas, kas izmantojamas par pigmentiem) un preparāti uz to bāzes -
3204 16 00-- ķīmiski aktīvās krāsvielas un preparāti uz to bāzes -
3204 17 00-- pigmenti un preparāti uz to bāzes -
3204 19 00-- citādi, ieskaitot divu un vairāku apakšpozīcijās 320411–320419 minēto krāsvielu maisījumus -
3204 20 00- sintētiskie organiskie produkti, ko izmanto par fluorescējošiem balinātājiem -
3204 90 00- citādi -
3205 00 00Lakas; uz to bāzes izgatavotie preparāti, kas minēti šīs nodaļas 3. piezīmē -
3206Citādas krāsvielas; preparāti, kas minēti šīs nodaļas 3. piezīmē, izņemot pozīcijās 3203, 3204 vai 3205 minētos; neorganiskie produkti, ko izmanto kā luminoforus, ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu  
 - pigmenti un preparāti, kas izgatavoti uz titāna dioksīda bāzes  
3206 11 00-- kas sausnā satur 80 % no svara vai vairāk titāna dioksīdu -
3206 19 00-- citādi -
3206 20 00- pigmenti un preparāti uz hroma savienojumu bāzes -
 - citādas krāsvielas un krāsošanas preparāti  
3206 41 00-- ultramarīns un preparāti uz tā bāzes -
3206 42 00-- litopons un citi pigmenti un preparāti uz cinka sulfīda bāzes -
3206 49-- citādi  
3206 49 10--- magnetīts -
3206 49 70--- citādi -
3206 50 00- neorganiskie produkti, ko izmanto kā luminoforus -
3207Gatavi pigmenti, gatavas opalescentas vielas un gatavas krāsas, stiklveida emaljas un glazūras, angobas jeb aplējumi, šķidrie spīdumi (lustri) un tamlīdzīgi preparāti, ko izmanto keramikā, emaljēšanai vai stikla ražošanā; stikla frite un citāds stikls pulveru, granulu vai pārslu veidā  
3207 10 00- gatavi pigmenti, gatavi stikla blāvotāji (opalescentas vielas), gatavas krāsas un tamlīdzīgi preparāti -
3207 20- stiklveida emaljas un glazūras, angobas jeb aplējumi un tamlīdzīgi preparāti  
3207 20 10-- angobas jeb aplējumi -
3207 20 90-- citādi -
3207 30 00- šķidrie spīdumi (lustri) un tamlīdzīgi preparāti -
3207 40- stikla frite un citāds stikls pulveru, granulu vai kristālu veidā  
3207 40 40-- stikls pārslu veidā, kuru garums ir 0,1 mm vai vairāk, bet nepārsniedz 3,5 mm un biezums – 2 mikrometri vai vairāk, bet nepārsniedz 5 mikrometrus; stikls pulveru vai granulu veidā ar silīcija dioksīda saturu 99 % vai vairāk -
3207 40 85-- citāds -
3208Krāsas un lakas (ieskaitot emaljas un glazūras) uz sintētisko polimēru vai ķīmiski modificētu dabisko polimēru bāzes, disperģētas vai izšķīdinātas neūdens vidē; šķīdumi, kas minēti šīs nodaļas 4. piezīmē  
3208 10- uz poliesteru bāzes  
3208 10 10-- šķīdumi, kas minēti šīs nodaļas 4. piezīmē -
3208 10 90-- citādi -
3208 20- uz akrilpolimēru vai vinilpolimēru bāzes  
3208 20 10-- šķīdumi, kas minēti šīs nodaļas 4. piezīmē -
3208 20 90-- citādi -
3208 90- citādi  
 -- šķīdumi, kas minēti šīs nodaļas 4. piezīmē  
3208 90 11--- 2,2′-(terc-butilimino)dietanola un 4,4′-metilēndicikloheksildiizocianāta poliuretāns, izšķīdināts N,N-dimetilacetamīdā, ar polimēru saturu 48 % no kopējās masas vai vairāk -
3208 90 13--- p-krezola un divinilbenzola kopolimērs, N,N-dimetilacetamīda šķīduma formā, ar polimēra saturu 48 % vai vairāk -
3208 90 19--- citādi -
 -- citādi  
3208 90 91--- uz sintētisko polimēru bāzes -
3208 90 99--- uz ķīmiski modificētu dabisko polimēru bāzes -
3209Krāsas un lakas (ieskaitot emaljas un spožos pārklājumus) uz sintētisko polimēru vai ķīmiski apstrādātu dabisko polimēru bāzes, disperģētas vai izšķīdinātas ūdens vidē  
3209 10 00- uz akrila vai vinila polimēru bāzes -
3209 90 00- citādas -
3210 00Citādas krāsas un lakas (ieskaitot emaljas, spožos pārklājumus un līmes krāsas); gatavi ūdenī šķīstoši krāsu pigmenti, ko izmanto ādas apretēšanai  
3210 00 10- eļļas krāsas un lakas (ieskaitot emaljas un spožos pārklājumus) -
3210 00 90- citādas -
3211 00 00Gatavi sikatīvi -
3212Pigmenti (ieskaitot metāla pulverus un kristālus), disperģēti neūdens vidē, šķidruma vai pastas veidā, ko izmanto krāsu (ieskaitot emaljas) ražošanā; spieduma folijas; citādas krāsvielas, safasētas mazumtirdzniecībai  
3212 10 00- spieduma folijas -
3212 90 00- citādi -
3213Krāsas māksliniekiem, skolniekiem vai plakātu krāsas, pārvelkoša krāsojuma krāsas, krāsas izklaidei un tamlīdzīgas krāsas tabletēs, tūbiņās, burciņās, pudelēs, bļodiņās vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos  
3213 10 00- krāsu komplekti -
3213 90 00- citādas -
3214Stiklinieku tepe, potvasks, sveķu cementi, blīvēšanas maisījumi un citas mastikas; krāsotāju špakteļtepes; fasāžu, iekšējo sienu, grīdu, griestu vai tamlīdzīgu virsmu apstrādes ugunsnedroši maisījumi  
3214 10- stiklinieku tepe, potvasks, sveķu cementi, blīvēšanas maisījumi un citas mastikas; krāsotāju špakteļtepes  
3214 10 10-- stiklinieku tepe, potvasks, sveķu cementi, blīvēšanas maisījumi un citas mastikas -
3214 10 90-- krāsotāju špakteļtepes -
3214 90 00- citādas -
3215Tipogrāfijas krāsas, tinte vai tuša un citas tintes, arī koncentrētas, šķidras vai cietas  
 - tipogrāfijas krāsas  
3215 11 00-- melna -
3215 19 00-- citādas -
3215 90- citādas  
3215 90 20-- tintes kasetnes (bez integrētu drukāšanas galviņu) ievietošanai ierīcēs, kas minētas apakšpozīcijās 844331, 844332 vai 844339, ar mehāniskiem vai elektriskiem komponentiem; īpaši veidotu formu cietā tinte ievietošanai ierīcēs, kas minētas apakšpozīcijās 844331, 844332 vai 844339 -
3215 90 70-- citāda -
Attiecas uz jauniem kodiem