Intrastat sistēma
Vispārīgais administratīvais akts 2018Vispārīgais administratīvais akts 2017Norādījumi Intrastat veidlapu aizpildīšanaiPreces, kuras neiekļauj ārējās tirdzniecības statistikas datosVeidlapu aizpildīšanaIntrastat veidlapas un to aizpildīšanas paraugi
Intrastat klasifikatori
KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2018Kodu atbilstības tabula 2017-2018KN preču kodu MEKLĒTĀJS 2018KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2017KN 2018 (XLSX datne)PapildmērvienībasES valstu kodiValstu nomenklatūraDarījumu veidu kodiTransporta veidu kodiPiegādes nosacījumu kodi
Elektroniskā datu vākšanas sistēma
Saite uz Elektronisko datu vākšanas (EDV) sistēmuFailu struktūra augšupielādei EDV sistēmā 2018
Jautājumi
Biežāk uzdotie jautājumi
Papildu informācija
KN 2017 (XLS datne)Kodu atbilstības tabula 2016-2017Methodological guidelines for filling in INTRASTAT formsМетодологические пояснения по заполнению INTRASTAT отчетов
Autentifikācija
Lietotājs:
Parole:
Interfeisa valoda


Aptauja
Nav pieejama neviena aptauja!

Helpdesk

        VI SADAĻA - ĶĪMISKĀS RŪPNIECĪBAS UN TĀS SASKARNOZARU RAŽOJUMI
Piezīmes
1. A) Preces (izņemot radioaktīvas rūdas), kas atbilst pozīcijas 2844 vai 2845 aprakstam, ir klasificējamas šajās pozīcijās un nevienā citā šīs nomenklatūras pozīcijā.
B) Saskaņā ar iepriekš minēto A) punktu preces, kas atbilst pozīcijas 2843, 2846 vai 2852 aprakstam, klasificējamas šajās pozīcijās un nevienā citā šīs sadaļas pozīcijā.
2. Saskaņā ar iepriekšējo 1. piezīmi preces, kas klasificējamas pozīcijās 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 vai 3808 un safasētas nomērītās devās vai mazumtirdzniecībai, jāklasificē šajās pozīcijās un nevienā citā šīs nomenklatūras pozīcijā.
3. Preces, kas sastāv no diviem vai vairākiem komponentiem, no kuriem visi vai daži ietverti šajā nodaļā, un kas jāsajauc VI vai VII sadaļas produktu iegūšanai, jāklasificē pozīcijās, kas atbilst šiem produktiem, ja vien šie komponenti:
a) pēc to iepakojuma ir skaidri identificējami kā paredzēti lietošanai kopā bez pārpakošanas;
b) ir noformēti kopā; un
c) to īpašības vai relatīvais savstarpējais samērs rāda, ka tie lietojami kā papildinājums cits citam.
28. NODAĻA - NEORGANISKĀS ĶĪMIJAS PRODUKTI; DĀRGMETĀLU, RETZEMJU METĀLU, RADIOAKTĪVO ELEMENTU VAI IZOTOPU ORGANISKIE VAI NEORGANISKIE SAVIENOJUMI
Piezīmes
1. Ja nav īpašu piebilžu, šīs nodaļas pozīcijās ietilpst tikai:
a) atsevišķi ķīmiskie elementi un noteikta ķīmiska sastāva savienojumi, kas satur vai nesatur piemaisījumus;
b) iepriekšējā a) apakšpunktā minētie produkti, kas izšķīdināti ūdenī;
c) iepriekšējā a) apakšpunktā minētie produkti, kas izšķīdināti citos šķīdinātājos, ar noteikumu, ka šī šķīdināšana ir parasta un nepieciešama metode drošībai vai transportēšanai un ka šķīdinātājs nepadara produktu īpaši piemērotu kādai specifiskai, nevis vispārējai izmantošanai;
d) a), b) vai c) apakšpunktā minētie produkti ar pievienotu stabilizatoru (ieskaitot pretsalipes vielas), kas vajadzīgs to saglabāšanai vai transportēšanai;
e) a), b), c) vai d) apakšpunktā minētie produkti, kam pievienota putekļu nomācēja viela vai krāsviela, lai atvieglotu produktu identificēšanu, vai drošības apsvērumu dēļ, ja vien šīs piedevas nepadara produktu īpaši piemērotu specifiskai, nevis vispārējai izmantošanai.
2. Papildus ditionītiem un sulfoksilātiem, kas stabilizēti ar organiskām vielām (pozīcija 2831), neorganiskajiem karbonātiem un peroksikarbonātiem (pozīcija 2836), neorganiskajiem cianīdiem, oksicianīdiem un kompleksajiem cianīdiem (pozīcija 2837), neorganiskajiem fulminātiem, cianātiem un tiocianātiem (pozīcija 2842), pozīcijās 2843–2846 un 2852 minētajiem organiskajiem produktiem un karbīdiem (pozīcija 2849) šajā nodaļā klasificējami tikai šādi oglekļa savienojumi:
a) oglekļa oksīdi, ciānūdeņražskābe, sprāgstošā skābe, izociānskābe, tiociānskābe un citādas vienkāršās vai kompleksās ciānskābes (pozīcija 2811);
b) oglekļa oksihalogenīdi (pozīcija 2812);
c) sērogleklis (pozīcija 2813);
d) tiokarbonāti, selēnkarbonāti, telūrkarbonāti, selēncianāti, telūrcianāti, tetratiocianātdiaminohromāti (reinekāti) un citādi kompleksie neorganiskie cianāti (pozīcija 2842);
e) ūdeņraža peroksīds, kas cietināts ar urīnvielu (pozīcija 2847), oglekļa oksisulfīds, oglekļa tiokarbonilhalogenīdi, ciāns, ciānhalogenīdi, ciānamīds un tā metālu atvasinājumi (pozīcija 2853), izņemot kalcija ciānamīdu gan tīrā veidā, gan ar piemaisījumiem (31. nodaļa).
3. Saskaņā ar VI sadaļas 1. piezīmes noteikumiem šajā nodaļā neietilpst:
a) nātrija hlorīds un magnija oksīds, tīrs vai ar piemaisījumiem, kā arī citādi V sadaļā minētie produkti;
b) elementorganiskie savienojumi, kas nav minēti iepriekšējā 2. piezīmē;
c) produkti, kas minēti 31. nodaļas 2., 3., 4. vai 5. piezīmē;
d) pozīcijā 3206 minētie neorganiskie produkti, ko izmanto kā luminoforus; pozīcijas 3207 stikla frite un citāds stikls pulveru, granulu vai pārslu veidā;
e) mākslīgais grafīts (pozīcija 3801); produkti, ko izmanto ugunsdzēšamo aparātu uzpildīšanai vai kas ietilpst ugunsdzēšamo granātu sastāvā (pozīcija 3813); mazumtirdzniecībai iepakoti tintes traipu izņemšanas sastāvi (pozīcija 3824); sārmu un sārmzemju metālu halogenīdu sintētiskie kristāli (kas nav optiskie elementi), no kuriem katrs sver ne mazāk par 2,5 g (pozīcija 3824);
f) dārgakmeņi un pusdārgakmeņi (dabiskie, sintētiskie vai reģenerētie) vai šo akmeņu putekļi un pulveris (pozīcijas 7102–7105), vai dārgmetāli un dārgmetālu sakausējumi, kas minēti 71. nodaļā;
g) tīri metāli vai metāli ar piemaisījumiem, metāla sakausējumi vai metālkeramika, ieskaitot sakausētus metālu karbīdus, (metālu karbīdi, sakausēti ar metālu), kas minēti XV sadaļā; vai
h) optiskie elementi, piemēram, sārmu vai sārmzemju metālu halogenīdi (pozīcija 9001).
4. Noteikta ķīmiskā sastāva kompleksās skābes, kas sastāv no II apakšnodaļā minētas nemetālu saturošas skābes un IV apakšnodaļā minētas metālu saturošas skābes, jāklasificē pozīcijā 2811.
5. Pozīcijās 2826–2842 ietverti tikai metāla vai amonija sāļi vai peroksisāļi.
Dubultsāļi vai kompleksie sāļi jāklasificē pozīcijā 2842, ja kontekstā nav norādīts citādi.
6. Pozīcijā 2844 ietilpst tikai:
a) tehnēcijs (kārtas skaitlis 43), prometijs (kārtas skaitlis 61), polonijs (kārtas skaitlis 84) un visi elementi, kuru kārtas skaitlis ir lielāks par 84;
b) dabiskie vai mākslīgie radioaktīvie izotopi (ieskaitot XIV un XV sadaļā minētos dārgmetālu vai parasto metālu izotopus), maisījumos vai atsevišķi;
c) šo elementu vai izotopu noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva organiskie vai neorganiskie savienojumi, maisījumos vai atsevišķi;
d) sakausējumi, dispersijas (ieskaitot metālkeramiku), keramikas produkti un maisījumi, kas satur šos elementus vai to izotopus, kā arī minēto elementu un izotopu neorganiskie vai organiskie savienojumi ar īpatnējo radioaktivitāti lielāku par 74 Bq/g (0,002 μCi/g);
e) izlietoti (ar samazinātu radioaktivitāti) kodolreaktoru degvielas elementi;
f) izmantošanai derīgi vai nederīgi radioaktīvie atkritumi.
Šajā piezīmē un pozīcijās 2844 un 2845 “izotopi” ir:
— atsevišķi nuklīdi, tomēr izņemot nuklīdus, kas pastāv dabā monoizotopu stāvoklī,
— viena elementa izotopu maisījumi, kas bagātināti ar vienu vai vairākiem tā izotopiem, t. i., elementi, kuru dabiskais izotopiskais sastāvs ir mākslīgi pārveidots.
7. Pozīcijā 2853 ietverts vara fosfīds, kas satur fosforu vairāk nekā 15 % no kopējās masas.
8. Ķīmiskie elementi (piemēram, silīcijs un selēns), ko izmanto elektronikā, jāklasificē šajā nodaļā ar nosacījumu, ka tie pēc izvilkšanas stieplē nav apstrādāti vai tiem ir cilindru vai stieņu forma. Ja tiem ir diska, plāksnītes vai tamlīdzīga forma, tie atbilst pozīcijai 3818.
Piezīme par apakšpozīcijām
1. Apakšpozīcijā 2852 10 “noteikts ķīmiskais sastāvs” ir visi organiskie vai neorganiskie dzīvsudraba savienojumi, kas atbilst 28. nodaļas 1. piezīmes a) līdz e) punkta vai 29. nodaļas 1. piezīmes a) līdz h) punkta prasībām.
Papildu piezīme
1. Ja nav noteikts citādi, apakšpozīcijās norādītie sāļi ietver skābos un bāziskos sāļus.

 

KN kodsAprakstsMērvienība
 I. ĶĪMISKIE ELEMENTI  
2801Fluors, hlors, broms, jods  
2801 10 00- hlors -
2801 20 00- jods -
2801 30- fluors; broms  
2801 30 10-- fluors -
2801 30 90-- broms -
2802 00 00Sērs, sublimēts vai izgulsnēts; koloidālais sērs -
2803 00 00Ogleklis (sodrēji un citādi oglekļa veidi, kas citur nav minēti) -
2804Ūdeņradis, cēlgāzes un citādi nemetāli  
2804 10 00- ūdeņradis m3
 - cēlgāzes  
2804 21 00-- argons m3
2804 29-- citādas  
2804 29 10--- hēlijs m3
2804 29 90--- citādas m3
2804 30 00- slāpeklis m3
2804 40 00- skābeklis m3
2804 50- bors; telūrs  
2804 50 10-- bors -
2804 50 90-- telūrs -
 - silīcijs  
2804 61 00-- kas satur silīciju ne mazāk kā 99,99 % no kopējās masas -
2804 69 00-- citāds -
2804 70 00- fosfors -
2804 80 00- arsēns -
2804 90 00- selēns -
2805Sārmu vai sārmzemju metāli; retzemju metāli, skandijs un itrijs, atsevišķi vai maisījumos vai sakausējumos; dzīvsudrabs  
 - sārmu vai sārmzemju metāli  
2805 11 00-- nātrijs -
2805 12 00-- kalcijs -
2805 19-- citādi  
2805 19 10--- stroncijs un bārijs -
2805 19 90--- citādi -
2805 30- retzemju metāli, skandijs un itrijs, atsevišķi vai maisījumos vai sakausējumos  
2805 30 10-- maisījumi vai sakausējumi -
 -- citādi  
 --- ar tīrības pakāpi 95% vai vairāk  
2805 30 20---- cērijs, lantāns, prazeodīms, neodīms un samārijs -
2805 30 30---- eiropijs, gadolīnijs, terbijs, disprozijs, holmijs, erbijs, tūlijs, iterbijs, lutēcijs un itrijs -
2805 30 40---- skandijs -
2805 30 80--- citādi -
2805 40- dzīvsudrabs  
2805 40 10-- pudelēs ar neto masu 35,4 kg (standartmasa), ar FOB vērtību ne vairāk kā € 224 par pudeli -
2805 40 90-- citāds -
 II. NEORGANISKĀS SKĀBES UN NEORGANISKIE NEMETĀLU SAVIENOJUMI AR SKĀBEKLI  
2806Hlorūdeņradis (sālsskābe); hlorsulfoskābe  
2806 10 00- hlorūdeņradis (sālsskābe) -
2806 20 00- hlorsulfoskābe -
2807 00 00Sērskābe; oleums -
2808 00 00Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes -
2809Fosfora (V) oksīds; fosforskābe; polifosforskābes ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu  
2809 10 00- Fosfora (V) oksīdskg P2O5
2809 20 00- fosforskābe un polifosforskābeskg P2O5
2810 00Bora oksīdi; borskābes  
2810 00 10- bora (III) oksīds -
2810 00 90- citādi -
2811Citādas neorganiskās skābes un citādi neorganiskie nemetālu savienojumi ar skābekli  
 - citādas neorganiskās skābes  
2811 11 00-- fluorūdeņradis (fluorūdeņražskābe) -
2811 12 00-- ciānūdeņradis (ciānūdeņražskābe) -
2811 19-- citādi  
2811 19 10--- bromūdeņradis (bromūdeņražskābe) -
2811 19 80--- citādi -
 - citādi neorganiskie nemetālu savienojumi ar skābekli  
2811 21 00-- oglekļa dioksīds -
2811 22 00-- silīcija dioksīds -
2811 29-- citādi  
2811 29 05--- sēra dioksīds -
2811 29 10--- sēra trioksīds (sērskābes anhidrīds); diarsēna trioksīds -
2811 29 30--- slāpekļa oksīdi -
2811 29 90--- citādi -
 III. NEMETĀLU SAVIENOJUMI AR HALOGĒNIEM VAI SĒRU  
2812Nemetālu halogenīdi un oksihalogenīdi  
 - hlorīdi un hlora oksīdi  
2812 11 00-- karbonildihlorīds (fosgēns) -
2812 12 00-- fosfora oksihlorīds -
2812 13 00-- fosfora trihlorīds -
2812 14 00-- fosfora pentahlorīds -
2812 15 00-- sēra monohlorīds -
2812 16 00-- sēra dihlorīds -
2812 17 00-- tionilhlorīds -
2812 19-- citādi  
2812 19 10--- fosfora -
2812 19 90--- citādi -
2812 90 00- citādi -
2813Nemetālu sulfīdi; tehniskais fosfora trisulfīds  
2813 10 00- oglekļa disulfīds (sērogleklis) -
2813 90- citādi  
2813 90 10-- fosfora sulfīdi, tehniskais fosfora trisulfīds -
2813 90 90-- citādi -
 IV. NEORGANISKĀS BĀZES UN METĀLU OKSĪDI, HIDROKSĪDI UN PEROKSĪDI  
2814Bezūdens amonjaks vai amonjaka ūdens šķīdums  
2814 10 00- bezūdens amonjaks -
2814 20 00- amonjaka ūdens šķīdums -
2815Nātrija hidroksīds (kaustiskā soda); kālija hidroksīds (kaustiskais potašs); nātrija vai kālija peroksīdi  
 - nātrija hidroksīds (kaustiskā soda)  
2815 11 00-- cietais -
2815 12 00-- ūdens šķīdumā (nātrija sārms jeb šķidrā soda)kg NaOH
2815 20 00- kālija hidroksīds (kaustiskais potašs)kg KOH
2815 30 00- nātrija vai kālija peroksīdi -
2816Magnija hidroksīds un peroksīds; stroncija un bārija oksīdi, hidroksīdi un peroksīdi  
2816 10 00- magnija hidroksīds un peroksīds -
2816 40 00- stroncija un bārija oksīdi, hidroksīdi un peroksīdi -
2817 00 00Cinka oksīds; cinka peroksīds -
2818Mākslīgais korunds, arī ar nenoteiktu ķīmisko sastāvu; alumīnija oksīds; alumīnija hidroksīds  
2818 10- mākslīgais korunds, arī ar nenoteiktu ķīmisko sastāvu  
 -- kurā alumīnija oksīda saturs ir 98,5 % no svara vai lielāks  
2818 10 11--- kurā mazāk nekā 50 % daļiņu no kopējā svara diametrs pārsniedz 10 mm -
2818 10 19--- kurā 50 % vai vairāk daļiņu no kopējā svara diametrs pārsniedz 10 mm -
 -- kurā alumīnija oksīda saturs ir mazāks nekā 98,5 % no svara   
2818 10 91--- kurā mazāk nekā 50 % daļiņu no kopējā svara diametrs pārsniedz 10 mm -
2818 10 99--- kurā 50 % vai vairāk daļiņu no kopējā svara diametrs pārsniedz 10 mm -
2818 20 00- alumīnija oksīdi, kas nav mākslīgais korunds -
2818 30 00- alumīnija hidroksīds -
2819Hroma oksīdi un hidroksīdi  
2819 10 00- hroma trioksīds -
2819 90- citādi  
2819 90 10-- hroma dioksīds -
2819 90 90-- citādi -
2820Mangāna oksīdi  
2820 10 00- mangāna dioksīds -
2820 90- citādi  
2820 90 10-- mangāna oksīds ar mangāna saturu 77 % vai vairāk -
2820 90 90-- citādi -
2821Dzelzs oksīdi un hidroksīdi; krāszemes, kas satur 70 % no kopējās masas vai vairāk saistītās dzelzs, kas izteikta kā Fe2O3  
2821 10 00- dzelzs oksīdi un hidroksīdi -
2821 20 00- krāszemes -
2822 00 00Kobalta oksīdi un hidroksīdi; tehniskie kobalta oksīdi -
2823 00 00Titāna oksīdi -
2824Svina oksīdi; svina mīnijs, sarkanais un oranžais  
2824 10 00- svina monoksīds (glets, svina oksīds) -
2824 90 00- citādi -
2825Hidrazīns un hidroksilamīns un to neorganiskie sāļi; citādas neorganiskās bāzes; citādi metālu oksīdi, hidroksīdi un peroksīdi  
2825 10 00- hidrazīns un hidroksilamīns un to neorganiskie sāļi -
2825 20 00- litija oksīds un hidroksīds -
2825 30 00- vanādija oksīdi un hidroksīdi -
2825 40 00- niķeļa oksīdi un hidroksīdi -