Intrastat sistēma
Vispārīgais administratīvais akts 2018Vispārīgais administratīvais akts 2017Norādījumi Intrastat veidlapu aizpildīšanaiPreces, kuras neiekļauj ārējās tirdzniecības statistikas datosVeidlapu aizpildīšanaIntrastat veidlapas un to aizpildīšanas paraugi
Intrastat klasifikatori
KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2018Kodu atbilstības tabula 2017-2018KN preču kodu MEKLĒTĀJS 2018KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA 2017KN 2018 (XLSX datne)PapildmērvienībasES valstu kodiValstu nomenklatūraDarījumu veidu kodiTransporta veidu kodiPiegādes nosacījumu kodi
Elektroniskā datu vākšanas sistēma
Saite uz Elektronisko datu vākšanas (EDV) sistēmuFailu struktūra augšupielādei EDV sistēmā 2018
Jautājumi
Biežāk uzdotie jautājumi
Papildu informācija
KN 2017 (XLS datne)Kodu atbilstības tabula 2016-2017Methodological guidelines for filling in INTRASTAT formsМетодологические пояснения по заполнению INTRASTAT отчетов
Autentifikācija
Lietotājs:
Parole:
Interfeisa valoda


Aptauja
Nav pieejama neviena aptauja!

Helpdesk

27. NODAĻA - MINERĀLAIS KURINĀMAIS, MINERĀLEĻĻAS UN TO PĀRTVAICES PRODUKTI; BITUMENVIELAS; MINERĀLVASKI
Piezīmes
1. Šajā nodaļā neietilpst:
a) atsevišķi noteikta ķīmiskā sastāva organiskie savienojumi, izņemot tīro metānu un propānu, kuri jāklasificē pozīcijā 2711;
b) medikamenti, kas minēti pozīcijā 3003 vai 3004; un
c) jaukti nepiesātinātie ogļūdeņraži, kas minēti pozīcijā 3301, 3302 vai 3805.
2. Pozīcijā 2710 norāde “naftas eļļas un naftas produkti, kas iegūti no bitumenminerāliem” ietver ne tikai neapstrādātas naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, bet arī tām līdzīgas eļļas, kā arī eļļas, ko veido galvenokārt jebkurā veidā iegūti jaukti nepiesātinātie ogļūdeņraži, ar nosacījumu, ka nearomātisko sastāvdaļu svars pārsniedz aromātisko sastāvdaļu svaru.
Norādes tomēr neattiecas uz šķidrajiem sintētiskajiem poliolefīniem, no kuru tilpuma mazāk par 60 % destilējas 300 °C temperatūrā un 1 013 mbar spiedienā, izmantojot vakuumdestilācijas metodi (39. nodaļa).
3. Pozīcijā 2710 “eļļas atkritumi” ir atkritumi, kas satur galvenokārt neapstrādātas naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas (kas aprakstītas šīs nodaļas 2. piezīmē), arī tādi, kas ir maisījumā ar ūdeni. Šeit ietilpst:
a) eļļas, kas vairs nav derīgas izmantošanai par pirmproduktiem (piemēram, nolietotas ziežeļļas, nolietotas hidrauliskās eļļas un nolietotas transformatoreļļas);
b) dūņas no naftas eļļu glabāšanas tvertnēm, kas galvenokārt satur minētos produktus un pirmproduktu ražošanā izmantotās piedevas (piemēram, ķīmiskas vielas) augstā koncentrācijā; un
c) eļļas, kas ir kā emulsijas ūdenī vai maisījumā ar ūdeni, kas rodas, piemēram, naftas noplūdes rezultātā, skalojot uzglabāšanas tvertnes vai izmantojot griezējinstrumentu eļļošanas līdzekļus mehāniskā apstrādē.
Piezīmes par apakšpozīcijām
1. Apakšpozīcijā 2701 11 “antracīts” ir ogles, kurās gaistošu vielu saturs nepārsniedz 14 % (sausnā bez minerālvielām).
2. Apakšpozīcijā 2701 12 “bitumenogles” ir ogles, kurās gaistošu vielu saturs (sausnā bez minerālvielām) pārsniedz 14 % un maksimālais sadegšanas siltums (jēlproduktam bez minerālvielām) ir 5 833 kcal/kg vai vairāk.
3. Apakšpozīcijās 2707 10, 2707 20, 2707 30 un 2707 40 “benzols”, “toluols”, “ksilols” un “naftalīns” ir produkti, kas attiecīgi satur vairāk par 50 % no svara benzolu, toluolu, ksilolu vai naftalīnu.
4. Apakšpozīcijā 2710 12 “vieglās eļļas un vieglie naftas produkti” ir produkti, no kuru tilpuma 90 % vai vairāk (ieskaitot zudumus) destilējas 210 °C temperatūrā (metode ASTM D 86).
5. Pozīcijas 2710 apakšpozīcijās “biodīzelis” ir taukskābju mono-alkilesteri, ko izmanto kā degvielu un kas atvasināti no dzīvnieku vai augu taukiem un eļļām, arī lietotiem.
Papildu piezīmes (1)
1. Apakšpozīcijā 2707 99 80 “fenoli” ir produkti, kas satur vairāk par 50 % no svara fenolus.
2. Pozīcijā 2710:
a) “speciālie benzīni” (apakšpozīcijas 2710 12 21 un 2710 12 25) ir šīs nodaļas 4. piezīmē par apakšpozīcijām minētās vieglās eļļas, kas nesatur nekādas antidetonācijas piedevas un kurām to temperatūru starpība, kādās destilējas 5 % un 90 % tilpuma (ieskaitot zudumus), nepārsniedz 60 °C;
b) “lakbenzīns” (apakšpozīcija 2710 12 21) ir iepriekšējā a) apakšpunktā definētais speciālais benzīns, kuram uzliesmošanas temperatūra, kas noteikta pēc EN ISO 13736 metodes, ir augstāka par 21 °C;
c) “vidējās eļļas” (apakšpozīcijas 2710 19 11–2710 19 29) ir eļļas un naftas produkti, no kuru tilpuma mazāk par 90 % (ieskaitot zudumus) destilējas 210 °C temperatūrā un no kuru tilpuma 65 % vai vairāk (ieskaitot zudumus) destilējas 250 °C temperatūrā pēc ISO 3405 metodes (kas ekvivalenta ASTM D 86 metodei);
d) “smagās eļļas” (apakšpozīcijas 2710 19 31–2710 19 99 un 2710 20 11–2710 20 90) ir eļļas un naftas produkti, no kuru tilpuma mazāk par 65 % (ieskaitot zudumus) destilējas 250 °C temperatūrā pēc ISO 3405 metodes (kas ekvivalenta ASTM D 86 metodei), vai eļļas, kuru pārtvaices procents 250 °C temperatūrā nav nosakāms ar minēto metodi;
e) “gāzeļļas (vieglā dīzeļdegviela)” (apakšpozīcijas 2710 19 31–2710 19 48 un 2710 20 11–2710 20 19) ir d) apakšpunktā minētās smagās eļļas, no kuru tilpuma 85 % vai vairāk (ieskaitot zudumus) destilējas 350 °C temperatūrā pēc ISO 3405 metodes (kas ekvivalenta ASTM D 86 metodei);
f) “degvieleļļas” (apakšpozīcijas 2710 19 51–2710 19 68 un 2710 20 31–2710 20 39) ir d) apakšpunktā minētās smagās eļļas (kas nav e) apakšpunktā minētās gāzeļļas), kuru viskozitāte V attiecīgajam kolorimetriskajam indeksam C šķīdumā:
— nepārsniedz tabulas pirmajā rindā norādīto skaitli, ja ar ISO 3987 metodi noteiktais sulfātpelnu saturs ir mazāks par 1 % un ar ISO 6293-1 vai ISO 6293-2 metodi noteiktais pārziepjošanas skaitlis ir mazāks par 4 (1),
— ir lielāka par II rindā norādīto, ja sasalšanas temperatūra nav zemāka par 10 °C (metode ISO 3016),
— pārsniedz pirmajā rindā norādīto, bet nav lielāka par II rindā norādīto, ja 25 % tilpuma vai vairāk destilējas 300 °C temperatūrā, pielietojot ISO 3405 metodi (ekvivalenta ASTM D 86 metodei), vai ja mazāk par 25 % tilpuma destilējas 300 °C temperatūrā un sasalšanas temperatūra ir augstāka par –10 °C, pielietojot ISO 3016 metodi. Šie noteikumi attiecas tikai uz eļļām, kuru kolorimetriskā indeksa C skaitlis ir mazāks par 2.
Kolorimetriskā indeksa C viskozitātes V attiecību tabula
Kolorimetriskais indekss C 00,511,522,533,544,555,566,577,5 un vairāk
Viskozitāte VI4445,4915,125,342,471,11192003355629431 5802 650
II7777915,125,342,471,11192003355629431 5802 650
                    
“Viskozitāte V” ir kinemātiskā viskozitāte 50 °C temperatūrā, kas izteikta 10–6 m2 s–1 vienībās (metode EN ISO 3104).
“Kolorimetriskais indekss C” ir produkta krāsa, kas noteikta ar metodi ISO 2049 (kas ekvivalenta ASTM D 1 500 metodei) pēc tam, kad viena daļa šā produkta sajaukta ar 100 daļām ksilola, toluola vai cita piemērota šķīdinātāja. Krāsa jānosaka tūlīt pēc atšķaidīšanas.
Apakšpozīcijās 2710 19 51–2710 19 68 un 2710 20 31–2710 20 39 ietvertas tikai degvieleļļas dabiskā krāsā.
Šajās apakšpozīcijās nav iekļautas d) apakšpunktā minētās smagās eļļas, kam nav iespējams noteikt:
— destilēšanas procentuālo (nulli uzskatot par procentuālo daudzumu) daudzumu 250 °C temperatūrā pēc ISO 3405 metodes, kas ekvivalenta ASTM D 86,
— kinemātisko viskozitāti 50 °C temperatūrā (metode EN ISO 3104),
— vai kolorimetrisko indeksu C pēc ISO 2049 metodes (kas ekvivalenta ASTM D 1 500 metodei).
Šādi produkti ietverti apakšpozīcijās 2710 19 71–2710 19 99 vai 2710 20 90.
g) “satur biodīzeli” nozīmē, ka apakšpozīcijas 2710 20 produktiem biodīzeļa minimālais saturs, t. i., taukskābju monoalkilesteri (FAMAE), ko izmanto par degvielu, ir 0,5 % tilpuma (nosaka ar EN 14078 metodi).
3. Pozīcijā 2712 “neapstrādāts naftas vazelīns (petrolatums)” (apakšpozīcija 2712 10 10) attiecas uz petrolatumu, kura dabiskā krāsojuma kolorimetriskais indekss ir lielāks par 4,5 pēc ISO 2049 metodes (kas ekvivalenta ASTM D 1500 metodei).
4. Apakšpozīcijās 2712 90 31–2712 90 39 termins “neapstrādāts” attiecināms uz produktiem:
a) ar naftas saturu 3,5 vai vairāk pēc ISO 2908 metodes, ja to kinemātiska viskozitāte 100 °C temperatūrā ir mazāka par 9 × 10–6 m2 s–1 pēc EN ISO 3104 metodes; vai
b) ar dabiskā krāsojuma kolorimetrisko indeksu, kas lielāks par 3 pēc ISO 2049 metodes (kas ekvivalenta ASTM D 1500 metodei), ja to kinemātiska viskozitāte 100 °C temperatūrā ir 9 × 10–6 m2 s–1 vai vairāk, pēc EN ISO 3104 metodes.
5. Pozīcijās 2710, 2711 un 2712 termins “specifisks process” attiecināms uz šādām darbībām:
a) vakuumdestilācija;
b) atkārtota destilācija ar ļoti rūpīgu frakcionēšanu;
c) krekings;
d) riformings;
e) ekstrakcija ar selektīviem šķīdinātājiem;
f) procesi, kas ietver šādas darbības: apstrāde ar koncentrētu sērskābi, oleumu vai sēra anhidrīdu; neitralizācija ar sārmu; atkrāsošana un attīrīšana ar dabiski aktīvu augsni, aktivētu augsni, aktivētu kokogli vai boksītu;
g) polimerizācija;
h) alkilēšana;
ij) izomerizācija;
k) (tikai attiecībā uz apakšpozīcijās 2710 19 31–2710 19 99 minētajiem produktiem) atsērošana ar ūdeņradi, samazinot sēra saturu apstrādājamos produktos vismaz par 85 % (EN ISO 20846, EN ISO 20884 vai EN ISO 14596 vai EN ISO 24260, EN ISO 20847 un EN ISO 8754 metode);
l) (tikai attiecībā uz pozīcijas 2710 produktiem) deparafinēšana ar jebkuru paņēmienu, kas nav filtrācija;
m) (tikai attiecībā uz apakšpozīcijās 2710 19 31–2710 19 99 minētajiem produktiem) apstrāde ar ūdeņradi vairāk nekā 20 bar spiedienā un temperatūrā, kas ir augstāka par 250 °C, izmantojot katalizatoru, kas nav atsērošanas katalizators, ūdeņradim darbojoties kā aktīvajam ķīmiskās reakcijas elementam; apakšpozīcijās 2710 19 71–2710 19 99 minēto ziežeļļu turpmāko apstrādi ar ūdeņradi (piemēram, attīrīšanu ar ūdeņradi vai atkrāsošanu), lai jo īpaši uzlabotu krāsu vai stabilitāti, tomēr neuzskata par specifiskiem procesiem;
n) (tikai attiecībā uz apakšpozīcijās 2710 19 51–2710 19 68 minētajiem produktiem) destilācija atmosfēras spiedienā ar nosacījumu, ka 300 °C temperatūrā, izmantojot ISO 3405 metodi (ekvivalenta ASTM D 86 metodei), destilējas mazāk par 30 % šo produktu tilpuma, ieskaitot zudumus; ja 300 °C temperatūrā, izmantojot ISO 3405 metodi (ekvivalenta ASTM D 86 metodei), destilējas vairāk par 30 % no šādu produktu tilpuma, to produktu daudzumi, ko var iegūt destilācijā atmosfēras spiedienā un kas ietilpst apakšpozīcijās 2710 12 11–2710 12 90 vai 2710 19 11–2710 19 29, ir muitojami par tādām pašām likmēm, kādas noteiktas apakšpozīciju 2710 19 62–2710 19 68 produktiem atbilstīgi izmantoto produktu veidam un vērtībai un iegūto produktu tīrajam svaram; šo noteikumu nepiemēro šādi iegūtiem produktiem, kas sešu mēnešu termiņā un saskaņā ar citiem nosacījumiem, kurus var noteikt kompetentās iestādes, jāpakļauj specifiskiem procesiem vai ķīmiskām pārvērtībām, pielietojot procesu, kas nav specifisks;
o) (tikai attiecībā uz apakšpozīcijās 2710 19 71–2710 19 99 minētajiem produktiem) apstrāde ar augstfrekvences elektrisko izlādi;
p) tikai attiecībā uz apakšpozīcijā 2712 90 31 minētajiem produktiem: attīrīšana no eļļas, izmantojot frakcionētu kristalizāciju.
Ja saskaņā ar tehniskajām prasībām iepriekš minētajiem apstrādes veidiem ir vajadzīga jebkāda priekšapstrāde, atbrīvojums no muitas nodokļa attiecas tikai uz tiem produktu daudzumiem, kas ir paredzēti un faktiski pakļauti šādiem iepriekš minētajiem apstrādes veidiem; no muitas nodokļa atbrīvo arī visus atkritumproduktus, kas radušies priekšapstrādes gaitā.

6. To produktu daudzumi, ko var iegūt ķīmiskas pārveidošanas vai saskaņā ar tehniskajām prasībām vajadzīgas priekšapstrādes gaitā un kas ietilpst pozīcijās vai apakšpozīcijās 2707 10 00, 2707 20 00, 2707 30 00, 2707 50 00, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, 2712 90 31–2712 90 99 un 2713 90, ir muitojami par tādām pašām likmēm, kādas ir paredzētas produktiem “citām vajadzībām” atbilstīgi izmantoto produktu veidam un vērtībai un iegūto produktu tīrajam svaram. Šo noteikumu nepiemēro pozīciju 2710–2712 produktiem, kas sešu mēnešu termiņā un saskaņā ar tādiem citiem nosacījumiem, kurus var noteikt kompetentās iestādes, jāpakļauj specifiskiem procesiem vai turpmākām ķīmiskām pārvērtībām.

KN kodsAprakstsMērvienība
2701 Akmeņogles; briketes, olveida neaglomerētas akmeņogles un tamlīdzīgs cietais kurināmais, kas iegūts no akmeņoglēm  
 - neaglomerētas akmeņogles, pulverizētas vai nepulverizētas  
2701 11 00-- antracīts -
2701 12-- bitumenogles  
2701 12 10--- koksa ogles -
2701 12 90--- citādas -
2701 19 00-- citādas akmeņogles -
2701 20 00- briketes, olveida neaglomerētas akmeņogles un tamlīdzīgs cietais kurināmais, kas iegūts no akmeņoglēm -
2702 Aglomerēts vai neaglomerēts lignīts, izņemot cietogli  
2702 10 00- neaglomerēts lignīts, pulverizēts vai nepulverizēts -
2702 20 00- aglomerēts lignīts -
2703 00 00 Aglomerēta un neaglomerēta kūdra (ieskaitot kūdras drupni) -
2704 00 Aglomerēts vai neaglomerēts akmeņogļu, lignīta vai kūdras kokss un puskokss; retortogles  
2704 00 10- akmeņogļu kokss un puskokss -
2704 00 30- lignīta kokss un puskokss -
2704 00 90- citādi -
2705 00 00 Akmeņogļu gāze, ūdens gāze, domnas gāze un tamlīdzīgas gāzes, izņemot naftas gāzes un citus gāzveida ogļūdeņražus1 000 m³
2706 00 00 Darva, destilēta no akmeņoglēm, lignīta vai kūdras, citādas minerāldarvas, atūdeņotas vai neatūdeņotas vai daļēji destilētas, ieskaitot reģenerētas darvas -
2707 Akmeņogļu darvas eļļas un citi produkti, kas iegūti augsttemperatūras pārtvaicē; tamlīdzīgi produkti, kuros aromātisko sastāvdaļu svars pārsniedz nearomātisko sastāvdaļu svaru  
2707 10 00- benzols -
2707 20 00- toluols -
2707 30 00- ksilols -
2707 40 00- naftalīns -
2707 50 00- citādi aromātisko ogļūdeņražu maisījumi, no kuru tilpuma vismaz 65 % (ieskaitot zudumus) destilējas 250 °C temperatūrā (metode ASTM D 86) -
 - citādi  
2707 91 00-- kreozotu eļļas -
2707 99-- citādi  
 --- neapstrādātas eļļas  
2707 99 11---- neattīrītas vieglās eļļas, no kuru tilpuma 90 % vai vairāk destilējas līdz 200 °C temperatūrai -
2707 99 19---- citādas -
2707 99 20--- vieglās eļļas, kas bagātinātas ar sēru; antracēns -
2707 99 50--- pamatprodukti -
2707 99 80--- fenoli -
 --- citādas  
2707 99 91---- pozīcijā 2803 minēto produktu ražošanai -
2707 99 99---- citādas -
2708 Piķis un piķa kokss, kas iegūts no akmeņogļu darvas vai citām minerāldarvām  
2708 10 00- piķis -
2708 20 00- piķa kokss -
2709 00 Neapstrādātas naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas  
2709 00 10- dabasgāzes kondensāti -
2709 00 90- citādas -
2710 Naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, izņemot neapstrādātas eļļas; citur neminēti vai neiekļauti pārstrādes produkti, kas satur 70 % no svara vai vairāk naftas eļļas vai no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, ja šīs eļļas ir pārstrādes produktu pamatsastāvdaļas; eļļas atkritumi  
 - Naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas (izņemot neapstrādātas), un citur neminēti un neiekļauti naftas produkti, kas satur 70 % vai vairāk naftas eļļas vai no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, ja šīs eļļas ir produktu pamata sastāvdaļas, izņemot eļļas, kuras satur biodīzeli, un izņemot eļļas atkritumus  
2710 12-- vieglās naftas eļļas un vieglie naftas produkti  
2710 12 11--- specifiskiem pārstrādes procesiem -
2710 12 15--- ķīmiskām pārvērtībām procesos, kas nav minēti apakšpozīcijā 27101211 -
 --- citām vajadzībām  
 ---- speciālie benzīni  
2710 12 21----- lakbenzīns (vaitspirts) -
2710 12 25----- citādi -
 ---- citādi  
 ----- benzīns  
2710 12 31------ aviācijas benzīns -
 ------ citādi, kuru svina saturs  
 ------- nepārsniedz 0,013 g litrā  
2710 12 41-------- kuru oktānskaitlis (RON) mazāks par 951000 l
2710 12 45-------- kuru oktānskaitlis (RON) ir 95 vai lielāks, bet mazāks par 981000 l
2710 12 49-------- kuru oktānskaitlis (RON) ir 98 vai lielāks1000 l
 ------- pārsniedz 0,013 g litrā  
2710 12 51-------- kuru oktānskaitlis (RON) mazāks par 981000 l
2710 12 59-------- kuru oktānskaitlis (RON) ir 98 vai lielāks1000 l
2710 12 70----- benzīna tipa (gaistošā) reaktīvo dzinēju degviela -
2710 12 90----- citādas vieglās eļļas -
2710 19-- citādi  
 --- vidējās eļļas  
2710 19 11---- specifiskiem pārstrādes procesiem -
2710 19 15---- ķīmiskām pārvērtībām procesos, kas nav minēti apakšpozīcijā 27101911 -
 ---- citām vajadzībām  
 ----- petroleja  
2710 19 21------ reaktīvo dzinēju degviela -
2710 19 25------ citādas -
2710 19 29----- citādas -
 --- smagās eļļas  
 ---- gāzeļļas (vieglā dīzeļdegviela)  
2710 19 31----- specifiskiem pārstrādes procesiem -
2710 19 35----- ķīmiskām pārvērtībām procesos, kas nav minēti apakšpozīcijā 27101931 -
 ----- citām vajadzībām  
2710 19 43------ kuru sēra saturs nepārsniedz 0,001 % no kopējās masas -
2710 19 46------ kuru sēra saturs pārsniedz 0,001 % no kopējās masas, bet nepārsniedz 0,002 % -
2710 19 47------ kuru sēra saturs pārsniedz 0,002 % no kopējās masas, bet nepārsniedz 0,1 % -
2710 19 48------ kuru sēra saturs pārsniedz 0,1 % no kopējās masas -
 ---- degvieleļļas  
2710 19 51----- specifiskiem pārstrādes procesiem -
2710 19 55----- ķīmiskām pārvērtībām procesos, kas nav minēti apakšpozīcijā 27101951 -
 ----- citām vajadzībām  
2710 19 62------ kuru sēra saturs nepārsniedz 0,1 % no kopējās masas -
2710 19 64------ kuru sēra saturs pārsniedz 0,1 % no kopējās masas, bet nepārsniedz 1 % -
2710 19 68------ kuru sēra saturs pārsniedz 1 % no kopējās masas -
 ---- ziežeļļas; citādas eļļas  
2710 19 71----- specifiskiem pārstrādes procesiem -
2710 19 75----- ķīmiskām pārvērtībām procesos, kas nav minēti apakšpozīcijā 27101971 -
 ----- citām vajadzībām  
2710 19 81------ motoreļļas, kompresoru ziežeļļas, turbīnu ziežeļļas -
2710 19 83------ šķidrumi hidrauliskajām iekārtām -
2710 19 85------ baltās eļļas, šķidrais parafīns -
2710 19 87------ transmisijas eļļas un reduktora eļļas -
2710 19 91------ metālapstrādes vielas, veidņu eļļas, pretkorozijas eļļas -
2710 19 93------ elektroizolācijas eļļas -
2710 19 99------ citādas ziežeļļas un citādas eļļas -
2710 20- Naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas (izņemot neapstrādātas), un citur neminēti un neiekļauti naftas produkti, kas satur 70 % vai vairāk naftas eļļas vai no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, ja šīs eļļas ir produktu pamata sastāvdaļas, un kas satur biodīzeli, izņemot eļļas atkritumus  
 -- gāzeļļas (vieglā dīzeļdegviela)  
2710 20 11--- kuru sēra saturs nepārsniedz 0,001 % no kopējās masas -
2710 20 15--- kuru sēra saturs pārsniedz 0,001 % no kopējās masas, bet nepārsniedz 0,002 % -
2710 20 17--- kuru sēra saturs pārsniedz 0,002 % no kopējās masas, bet nepārsniedz 0,1 % -
2710 20 19--- kuru sēra saturs pārsniedz 0,1 % no kopējās masas -
 -- degvieleļļas  
2710 20 31--- kuru sēra saturs nepārsniedz 0,1 % no kopējās masas -
2710 20 35--- kuru sēra saturs pārsniedz 0,1 % no kopējās masas, bet nepārsniedz 1 % -
2710 20 39--- kuru sēra saturs pārsniedz 1 % no kopējās masas -
2710 20 90-- citādas eļļas -
 - eļļas atkritumi  
2710 91 00-- kas satur polihlordifenilus (PCB), polihlortrifenilus (PCT) vai polibromdifenilus (PBB) -
2710 99 00-- citādi -
2711 Naftas gāzes un citādi gāzveida ogļūdeņraži  
 - sašķidrināti  
2711 11 00-- dabasgāze TJ
2711 12-- propāns  
 --- propāns ar tīrību ne mazāku kā 99 %  
2711 12 11---- izmantošanai par motordegvielu vai kurināmo -
2711 12 19---- citām vajadzībām -
 --- citāds  
2711 12 91---- specifiskiem pārstrādes procesiem -
2711 12 93---- ķīmiskām pārvērtībām procesos, kas nav minēti apakšpozīcijā 27111291 -
 ---- citām vajadzībām  
2711 12 94----- kura tīrības pakāpe pārsniedz 90 %, bet nepārsniedz 99 % -
2711 12 97----- citāds -
2711 13-- butāni  
2711 13 10--- specifiskiem pārstrādes procesiem -
2711 13 30--- ķīmiskām pārvērtībām procesos, kas nav minēti apakšpozīcijā 27111310 -
 --- citām vajadzībām  
2711 13 91---- kuru tīrības pakāpe pārsniedz 90 %, bet nepārsniedz 95 % -
2711 13 97---- citādi -
2711 14 00-- etilēns, propilēns, butilēns un butadiēns -
2711 19 00-- citādi -
 - gāzveida stāvoklī  
2711 21 00-- dabasgāze TJ
2711 29 00-- citādi -
2712 Vazelīns; parafīna vasks, mikrokristāliskais naftas vasks, ogļu putekļu vasks, ozokerīts, lignītvasks, kūdras vasks, citādi minerālvaski un tamlīdzīgi produkti, kas iegūti sintēzē vai citos procesos, iekrāsoti vai nekrāsoti  
2712 10- vazelīns  
2712 10 10-- neapstrādāts -
2712 10 90-- citāds -
2712 20- parafīna vasks, kura eļļas saturs ir mazāks par 0,75 % no kopējās masas  
2712 20 10-- sintētiskais parafīns ar molekulmasu 460 vai lielāku, bet ne lielāku par 1560 -
2712 20 90-- citāds -
2712 90- citādi  
 -- ozokerīts, lignītvasks vai kūdras vasks (dabiskie produkti)  
2712 90 11--- neapstrādāti -
2712 90 19--- citādi -
 -- citādi  
 --- neapstrādāti  
2712 90 31---- specifiskiem pārstrādes procesiem -
2712 90 33---- ķīmiskām pārvērtībām procesos, kas nav minēti apakšpozīcijā 27129031 -
2712 90 39---- citām vajadzībām -
 --- citādi  
2712 90 91---- 1-alkēnu maisījums, kas satur 80 % no kopējās masas vai vairāk 1-alkēnus ar ķēdes garumu 24 oglekļa atomi vai vairāk, bet ne vairāk par 28 oglekļa atomiem -
2712 90 99---- citādi -
2713 Naftas kokss, naftas bitumens un citādas naftas eļļu vai no bitumenminerāliem iegūtu eļļu pārstrādes atlikumi  
 - naftas kokss  
2713 11 00-- nekalcinēts -
2713 12 00-- kalcinēts -
2713 20 00- naftas bitumens -
2713 90- citādas naftas eļļu vai no bitumenminerāliem iegūtu eļļu atlikumi  
2713 90 10-- pozīcijā 2803 minēto produktu ražošanai -
2713 90 90-- citādas -
2714 Dabiskais bitums un asfalts; bitumena vai naftas slāneklis un darvas smilts; asfaltīti un asfalta ieži  
2714 10 00- bitumena vai naftas slāneklis un darvas smilts -
2714 90 00- citādi -
2715 00 00 Bitumena maisījumi uz dabiskā asfalta, dabiskā bituma, naftas bitumena, minerāldarvu vai minerāldarvu piķa bāzes (piemēram, bitumena mastikas, asfalta/bitumena lakas) -
2716 00 00 Elektroenerģija1000 kWh